Інтелектуальний потенціал інституцій інфрастуктури підтримки підприємництва

2019;
: cc. 75 - 83
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ефективне формування і використання інтелектуального потенціалу є надзвичайно важливим для соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано внутрішню структуру інтелектуального потенціалу на прикладі Івано-Франківської області. Подано кількісні та якісні показники інноваційно-інтелектуального потенціалу регіону та суб’єктів ринку інтелектуального продукту. Охарактеризовано діяльність інституцій підтримки підприємництва та інноваційної діяльності. Оцінено передумови та запропоновано рекомендації щодо активізації використання інтелектуального потенціалу регіону на прикладі Івано-Франківської області.

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 слів і словосполучень. 4-те видання / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
 2. Семикіна М. В. Інтелектуальний потенціал та його роль в національній економіці / М. В. Семикіна, В. І. Гунько // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2011. – №1. – С. 50–56.
 3. Максименко И. И. Управление интеллектуальным потенциалом региона: автореф. дис. к-та экон. наук: 08.00.05. – Пермь, 2010
 4. Гадзало А. Я. Значення інтелектуального потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / А. Я. Гадзало // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 138–142.
 5. Вовканич С. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення [Електронний ресурс] /С. Вовканич. – Режим доступу : http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/phil/index.html.
 6. Матусевич К. М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Костянтин Миколайович Матусевич. – К. : б. в., 2010. – 20 с.
 7. Офіційний сайт Державної служби статиcтики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 
 8. Головне управління статистики в Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifstat.gov.ua.
 9. Офіційний  сайт  Івано-Франківської  обласної  державної  адміністрації  [Електронний  ресурс].  – nРежим доступу : http://www.if.gov.ua/news/41493.
 10. Курбатов С. В. Феномен університету в контексті глобальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. філос. наук : спец. 09.00.10 – “Філософія освіти” / С. В. Курбатов. – К., 2015. – 38 с
 11. Хомин О.В. Інтелектуальне підприємництво в умовах формування соціально-орієнтованої економіки: дис.. канд. екон. наук: 08.00.01 / О.В. Хомин ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с.
 12. Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: монографія / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. – К.: Знання України, 2013. – 387 с.