Теоретичні засади управління капіталом підприємства

2019;
: cc. 38 - 45
Автори:
1
Тернопільський національний економічний університет

Досліджено сутність капіталу крізь призму аналізу основних підходів до трактування його економічного змісту. Запропоновано визначення капіталу як ресурсу, який використо- вується для отримання доходу. Перевагою такої дефініції є її лаконічність та водночас влучність. Розглянуто основні характеристики та класифікацію капіталу за основними класифікаційними критеріями. Розроблено загальну схему управління капіталом підприємств, у якій визначено принципи, завдання та методи управління капіталом. Проаналізовано переваги та недоліки власного капіталу як джерела фінансування діяльності підприємства. Запропоновано пріоритетні напрями підвищення ефективності управління капіталом підприємств.

 1. Сміт А. Дослідження  про  природу  і причини  багатства  народів.  Пер.  з  англ.  /  О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. – Київ: Наш формат, 2018. – 736 с.
 2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. – М. : Политиздат, 1983. – 737 с.
 3. Fisher I. The Nature of Capital and Incom. London: Macmillan & Co., 1919. 427 p.
 4. Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. – М. : ГУ-ВШЭ, 2003. – 670 с.
 5. Чемчикаленко Р. А., Коваль Е. В. Особливості формування оптимальної структури капіталу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 22. С. 855– 859. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/161.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
 6. Schmalenbach E. Kapital, Kredit und Zins in betriebswirtschaftlicher Beleuchtung. Köln Westdt Vlg, 1961. 257 s.
 7. Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К. : “Ника-Центр”, 2008. – 656 с.
 8. Пономарьов  Д.  Е.  Капітал  підприємства:  сутність  та  аналіз  формування  і  використання.  //Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 53–58.
 9. Кучменко В. О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури. // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 33/1. – С. 232–237. URL: http://oaji.net/articles/2017/1900- 1525423274.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
 10. Харчук С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення. // Економiка та держава. – 2015. – № 6. – С. 110–113.
 11. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 653 с.
 12. Савельєва Т. М. Напрямки удосконалення управління капіталом підприємства // Економіка будівництва і міського господарства. – 2014. – Т. 10. – № 3. – С. 191–196.
 13. Рубаха М. В., Овчар О. А. Теоретичні аспекти політики управління власним  капіталом підприємства. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 142–145. URL: http://visnyk- onu.od.ua/journal/2015_20_3/34.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
 14. Кошельок Г. В., Терещенко О. М. Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства // Науковий вісник ХДУ. Серія “Економічні науки”. 2016. – вип. 21. – С. 116–121.