Особливості управління ризиками у митній сфері

2022;
: cc. 32 - 39
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад управління ризиками у митній справі. Визначено етапи виникнення ризиків у процесі митної діяльності, зокрема ри- зики під час контролю доставки товарів, ризики що виникають під час митного конт- ролю та митного оформлення доставки, ризики, які виявляються після факту митного оформлення, ризики під час митного аудиту. Досліджено основні завдання системи ана- лізу та керування ризиками, проаналізовано групи критеріїв ризику за певними озна- ками. Виявлено причини, які вказують на необхідність удосконалення митного оформ- лення товарів, які відносяться до груп ризику для підприємств, а також розроблено заходи нейтралізації груп ризиків.

 1. Вітлінський В., Маханець Л. (2008). Ризикологія зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. К.: КНЕУ.
 2. Пашко П. В. (2015). Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : моногр. Одеса: АТ «ПЛАСКЕ».
 3. Терещенко С. С. (2010). Концептуальні основи ризик-менеджменту у галузі митної справи. Митний брокер, № 5. С. 55–86.
 4. Терещенко С., Галько В. (2010). Правова основа формування системи аналізу ризиків як інструменту вдосконалення технології здійснення митних процедур. Митна безпека. Серія «Право», 2, 26–36
 5. Пісной П. (2013). Державна митна служба України на шляху аналізу та управління митними ризи- ками. Ефективність державного управління, 18/19, 344–353.
 6. Ковальова М. Л. (2020). Основи системи управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». № 2, 166–169.
 7. Ковальова М. Л. (2021). Особливості системи управління митними  ризиками: світовий та український досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», №35/2021, 42–46.
 8. Крухмальов С. Б. Концепция проведения эффективного постаудит-контроля и внедрение упрощен- ной процедурy контроля таможенной стоимости. Доклад от 05.02.2014. URL: http://rada.minrd.gov.ua/ analitichni-materiali.
 9. Єдинак Т. С. (2008). Постмитний аудит як фактор забезпечення економічної безпеки країни: зару- біжний досвід та українська перспектива. Вісник Академії митної служби України, № 4. С. 70–76.
 10. Усач Б. Ф. (2005). Аудит за міжнародними стандартами. К. : Знання.
 11. Співак І. В. (2010). Технології митного контролю доцільно удосконалити. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», № 2(6), 146–150.
 12. Білуха М. Т. (2016). Митний контроль: організація і методологія. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), № 1(64), 181–187.
 13. Гуцаленко Л., Марчук У., Фабіянська В. (2018). Митний пост-аудит: навч. пос. К.: Центр учбової літератури.
 14. Наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2015 р. Про затвердження Порядку здійснення аналі- зу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0882-12.
 15. Гoлинський Ю. O., Муляр В. В. (2018). Митнa пoлiтикa тa її вплив нa менеджмент зoвнiшньo- екoнoмiчнoї дiяльнoстi. Мoлoдий вчений, № 10, 745–749.