Adding to the Synthesis of the Kinematics Method Profile’s Tooth in the Planar Gearing System

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновані теоретичні положення для синтезу профілів зубців зубчастих коліс у площинному зачепленні, що доповнюють кінематичний спосіб визначення рівняння зачеплення. Новизна полягає у тому, що вираз, який в нерухомій системі координат описує лінію зачеплення профілів, отримують шляхом визначення найменшої відстані від миттєвого центра швидкостей (полюса зачеплення) до точки контакту профілів. Записуючи лінію точок контакту у відповідній рухомій системі координат визначають шуканий профіль зубців колеса або рейки.

1. Кузьо І.В. Теоретична механіка. Статика. Кінематика: Посібник / І.В. Кузьо, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько. — Львів: Видавництво “Растр-7”, 2010. — 324 с. 2. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. — М.: Наука, 1968. — 584 с. 3. Родин П.Р. Основы формообразования поверхностей резанием. — К.: Вища школа, 1977. — 192 с. 4. Литвиняк Я.М. Кінематичні особливості проц.есу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс. Литвиняк Я.М. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — 2013. — № 760: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 19–25.