Про функціональну залежність величини половинного кута профілю замкової нарізі від величин переднього кута, кута нахилу та половинного кута профілю різальної кромки різця

2017;
: cc. 19 - 28
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропонована прикладна програма стосується конічного замкового нарізу усіх типорозмірів. Вона дає змогу отримати значення половинного профільного кута різальної кромки різця, завдяки якій буде забезпечений профіль виконаної цим різцем замкового конічного нарізу із заданою точністю.

1. ГОСТ 28487-90. Межгосударственный стандарт. Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски [Текст]: Разработан и внесен Минис- терством нефтяной и газовой промышленности СССР, Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.03.90 г. № 614. Введен впервые. Издание с изменением № 1, утвержденным в июле 1992 г. (ИУС 10-92). — М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2006. — 10 с. 2. Никифоров А. Д. Точность и технология изготовления метрических резьб [текст] : [учеб. для студентов технологических вузов] / А. Д. Никифоров. — М.: Высш. шк., 1963. — 181 с. 3. Семенченко И. И. Проектирование металлорежущих инструментов [текст] : [учеб. пособ. для студ. высших учеб. завед. СССР, обучающихся по специальности “Техноллогия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты”] / И. И. Семенченко, В. М. Матюшин, Г. Н. Сахаров. — М.: Госудерственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963. — 950 с. 4. Онисько О. Р. Теоретична основа технологічної неможливості відтворення теоретично точного профілю різьб на трубах нафтогазового сортаменту [Текст] / О. Р. Онисько, Я. В. Теліхович, Т. Р. Гнатик // Нафтогазова енергетика. — 2015. — № 1(23). — С. 94–99. 5. Онисько О. Р. Визначення профілю різальної частини різця з подвійним нахилом передньої поверхні для формування трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту [Текст] / О. Р. Онисько, В. І. Патра, Б. Я. Прибуш // Нафтогазова енергетика. — 2015. — 2(24). — С. 77–81. 6. Онисько О. Р. Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів гвинтової нарізі замкової конічної для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця [Текст] / О. Р. Онисько// Науковій вісник. — 2017. — 1(42). — С. 77–81. 7. Онисько О. Р. Програмна реалізація розрахунку форми різальної кромки різьбового різця залежно від значення величини його переднього кута та діаметра різьби [Текст] / О. Р. Онисько, Л. О. Борущак, С. О. Ря- занов // Вісник Національного університету " Львівська політехніка " “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. — 2013. — № 772. — С. 129–134. 8. Онисько О. Р. Програмна реалізація визначення величини опуклості гіперболічного про- філю різьбового різця з ненульовим значенням переднього кута [Текст] / О. Р. Онисько, О. В. Зубик // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. — 2015. — № 48. — С. 159–166. 9. Онисько О. Р. Порівняльний аналіз графічних моделей бічних профілів трикутної різьби: заданого стандартом і отриманого за допомогою різця з ненульовим значенням переднього кута [Текст] / О. Р. Онисько, П. М. Процак // Вісник НТУ “ХПІ”. — 2015. — № 4 (1113). — С. 31–36. 10. ГОСТ 632-80. Межгосударственный стандарт. Трубы обсадные и муфты к ним [Текст]: Утвержден и внесен у действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам № 2578 от 05.06.80 г. — М.: Стандартинформ, 2010. — 75 с.