Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCs

2017;
: cc. 10 - 16
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено процедуру оптимізації лінійних параметричних кіл, яка основана на частот- ному символьному методі та реалізована у середовищі системи UDF MAOPCs. Особливість оптимізації полягає у тому, що попередньо оцінюють стійкість досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначають області допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається оптимізація.

1. Шаповалов Ю. І. Символьний аналіз лінійних електричних кіл у частотній області. Постійні та змінні параметри. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 324 c. 2. Алексеев О. В. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: учеб. пособие для вузов / О. В. Алексеев, A. A. Головко, И. Ю. Пивоваров и др. Под ред. О. В. Алексеева. — М.: Высш. шк., 2000. — 473 с. 3. Ильин В. Н. Автоматизация схемотехнического проектирования: учеб. пособие для вузов / В. Н. Ильин, В. Т. Фролкин, А. И. Бутко и др.; под ред. В. Н. Ильина. — М.: Радио и связь, 1987. — 368 с.
4. Yu. Shapovalov, B. Mandziy and D.Bachyk «The system functions MAOPCs for analysis and optimization of linear periodically time-variable circuits based on the frequency symbolic method», Przeglad Elektrotechniczny, vol. 91, no 7, pp. 39–42, 2015, http://pe.org.pl/articles/2015/7/13.pdf. 5. Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. «Багатоваріантний аналіз та оптимізація лінійних параметричних кіл у програмному середовищі MAOPCs» // Вісн. НТУУ «КПІ»: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2015. — № 60. — 34–44, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/viewFile/940/ 988-radap.pdf. 6. Дьяконов. В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель / В. П. Дьяконов. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 768 с.