оптимізація

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Здійснено порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів, побудованих на "ідеальних кільцевих в'язанках" (ІКВ), які становлять теоретичну основу для синтезу математичної моделі завадостійкого кодування даних, віддзеркалюючи властивості гармонійної розбудови реального простору. ІКВ – це кільцева послідовність цілих додатних чисел, які формують натуральний ряд на їх множині послідовним додаванням останніх.

Моделювання режиму процесу і носіїв каталізатора fe-co-ce та оптимізація селективності легких олефінів при синтезі фішера-тропша

Досліджено вплив чинників (Red-GHSV, H2/CO, Оprat-GHSV) та різних носіїв нанокаталізатора Fe-Co-Ce на перебіг синтезу Фішера-Тропша. З метою одержання вищої селективності за олефінами при синтезі застосована статистична модель з методологією поверхневої реакції, яка вказує на взаєммний вплив чинників один на одного. Визначено умови, за яких оптимізуються три чинники з метою максимізації олефінів та мінімізації парафінів і метану.

Застосування методу крутого сходження для цементації міді металевими частинками алюмінію

За допомогою методу крутого сходження досліджено взаємний вплив концентрації міді, температури та тривалості процесу на ефективність цементації міді металевими частинками алюмінію. Встановлено, що ефективність цементації збільшується зі збільшенням початкової концентрації міді, температури і часу. Аналіз множинної регресії стосовно експериментальних даних показав взаємний вплив змінних процесу. Отримано поліноміальне рівняння другого порядку.

Нейромережевий метод визначення активного складу вітрової електричної станції

В статті подано результати дослідження можливостей застосування нейронних мереж для розв’язання задачі визначення активного складу вітрової електричної станції (ВЕС) з врахуванням коефіцієнта ефективності кожної вітроелектричної установки (ВЕУ).

Вібро- ударо- та шумозахисні пристрої з ДГК для колісних машин

В статті досліджуються вібро- та шумозахисні пристрої для колісних машин із застосуванням динамічних гасників коливань (ДГК). Наведені алгоритми моделювання їх динамічних характеристик на основі адаптивних розрахункових схем. Розглядається підвіска з нелінійними характеристиками з ДГК та шумопоглинаюча перегородка, яка за рахунок введення шаруватої композитної тонкостінної конструкції з проміжним демпфуючим прошарком з підвищеними демпфуючими властивостями та системою ДГК, що забезпечує  краще вібро- та шумопоглинання у транспортних засобах.

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.

Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів

Мета. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, яка дає змогу врахувати вимоги щодо обмежень у процесі регулювання та забезпечити мінімізацію небажаних показників якості автоматичного регулювання. Методика. Для розробки методу у загальному вигляді записано задачу оптимального налаштування ПІ-регулятора. Надалі проведено аналіз елементів, які вона включає. Це дало змогу замінити їх на вимогу мінімізації окремих критеріїв. Розроблено узагальнений критерій, який включає окремі критерії.

Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи.

Оптимізація біосинтезу лимонної кислоти за допомогою монотетичного аналізу чинників

Проведено оцінювання чинників процесу біосинтезу лимонної кислоти, та проаналізовано їх вплив на результат процесу. Встановлено, що такі чинники, як початкова концентрація сахарози, концентрація метанолу, концентрація інокуляту, рН вихідного середовища, вірогідність спору, швидкість обертання мішалки, період інкубації, температура бродіння, розмір частинок, швидкість потоку кисню та вологість мають значний вплив на процес.