оптимізація

Оптимізація інфраструктури розподіленої інформаційної системи каталогу обліку товарів

Здійснено оцінювання інформаційної системи обліку товарів, виконано моделювання та обчислено витрати на інфраструктуру. Змодельовано також зміни до наявної інформаційної системи, які дали змогу досягти істотної економії коштів за рахунок оптимізації інфраструктури без значних втрат у характеристиках. Проаналізовано та розглянуто декілька напрямів оптимізації, деякі з них рекомендовано та впроваджено у оптимізовану модель, інші відкинуто.

Оптимізація теплової підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Похибка вимірювання температури газових потоків контактними методами складається із двох основних складових: 1) похибки, що виникає в процесі вимірювання фізичної величини, в яку перетворена температура (похибка засобів вимірювання); 2) похибки, що виникає в процесі перетворення температури у вимірювану фізичну величину з допомогою термоперетворювача (ТП). Ця складова похибки має повністю тепловий характер і визначається умовами теплового балансу між досліджуваним газовим потоком і ТП та має найбільший вплив на загальну похибку вимірювання.

Оптимізація гідролізу у виробництві етанолу з бамбуку

Досліджено оптимізацію кислотного гідролізу при виробництві етанолу, перспективного альтернативного палива, з лігноцелюлозних матеріалів (бамбука). Показано, що перетворення бамбука в етанол може бути здійснено трьома етапами: попереднє оброблення деревини бамбука для видалення лігніну та геміцелюлози, кислотного гідролізу попередньо обробленого бамбука для перетворення целюлози у відновлений цукор (глюкозу) та бродіння цукру з утворенням етанолу з використанням анаеробних бактерій Saccharomyces cerevisiae.

Оптимізація методів ізократної йонної хроматографії для одночасного визначення неорганічних аніонів і карбонової кислоти

Перевірено можливість кількісного окиснення альдегідів до карбонових кислот та їх визначення методом ізократної йонної хроматографії з кондуктометричним детектором. З використанням хроматографії розроблена і перевірена методологія одночасного розділення неорганічних аніонів (F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42-) та карбонових кислот (форміат, ацетат та оксалат). Проведені випробовування шести аніонообмінних колонок.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Здійснено порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів, побудованих на "ідеальних кільцевих в'язанках" (ІКВ), які становлять теоретичну основу для синтезу математичної моделі завадостійкого кодування даних, віддзеркалюючи властивості гармонійної розбудови реального простору. ІКВ – це кільцева послідовність цілих додатних чисел, які формують натуральний ряд на їх множині послідовним додаванням останніх.

Моделювання режиму процесу і носіїв каталізатора fe-co-ce та оптимізація селективності легких олефінів при синтезі фішера-тропша

Досліджено вплив чинників (Red-GHSV, H2/CO, Оprat-GHSV) та різних носіїв нанокаталізатора Fe-Co-Ce на перебіг синтезу Фішера-Тропша. З метою одержання вищої селективності за олефінами при синтезі застосована статистична модель з методологією поверхневої реакції, яка вказує на взаєммний вплив чинників один на одного. Визначено умови, за яких оптимізуються три чинники з метою максимізації олефінів та мінімізації парафінів і метану.

Застосування методу крутого сходження для цементації міді металевими частинками алюмінію

За допомогою методу крутого сходження досліджено взаємний вплив концентрації міді, температури та тривалості процесу на ефективність цементації міді металевими частинками алюмінію. Встановлено, що ефективність цементації збільшується зі збільшенням початкової концентрації міді, температури і часу. Аналіз множинної регресії стосовно експериментальних даних показав взаємний вплив змінних процесу. Отримано поліноміальне рівняння другого порядку.

Нейромережевий метод визначення активного складу вітрової електричної станції

В статті подано результати дослідження можливостей застосування нейронних мереж для розв’язання задачі визначення активного складу вітрової електричної станції (ВЕС) з врахуванням коефіцієнта ефективності кожної вітроелектричної установки (ВЕУ).

Вібро- ударо- та шумозахисні пристрої з ДГК для колісних машин

В статті досліджуються вібро- та шумозахисні пристрої для колісних машин із застосуванням динамічних гасників коливань (ДГК). Наведені алгоритми моделювання їх динамічних характеристик на основі адаптивних розрахункових схем. Розглядається підвіска з нелінійними характеристиками з ДГК та шумопоглинаюча перегородка, яка за рахунок введення шаруватої композитної тонкостінної конструкції з проміжним демпфуючим прошарком з підвищеними демпфуючими властивостями та системою ДГК, що забезпечує  краще вібро- та шумопоглинання у транспортних засобах.

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.