Алгоритмічне забезпечення роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження динамічних мікрооб’єктів

2017;
: cc. 15 - 21
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено питання, які стосуються алгоритмічного забезпечення роботи телеві- зійного сканувального оптичного мікроскопа (ТСОМ) під час дослідження та визна- чення різних параметрів і характеристик одиничних та групових динамічних мікро- об’єктів (МО) різних розмірів та форм. Наведено блок-схеми відповідних алгоритмів роботи мікроскопа, які забезпечують універсальність та високу точність вимірювань.

1. Briquet-Laugier F. Analysis of Moving Biological Objects in Video Microscopy Sequences / Briquet-Laugier, C. Boulin, J.-C. Olivo-Marin // Proc. of SPIE. — 1992. — V. 3642. — P. 4–12. 2. Herman M. Application of the PIPE Image Processing Machine to Scanning Microscopy / M. Herman // Proc. of SPIE Scanning Microscopy Technologies and Applications. — 1988. — V. 897. — P. 169–173. 3. Режим доступу: Http://www.qualitydigest.com. 4. Image marker, measurement and enhancement systems: [Boeckeler video microscope catalog]. — [Boeckeler Instruments Inc., 1998]. — № 2. — P. 1–6. — Режим доступу: e-mail: info@boeckeler.com. 5. Matiieshyn Y. M. Algorithmic problem definition of dynamic objects analysis in Scanning Optical Microscopy / Y. M. Matiieshyn, Z. D. Hrytskiv // Experience of Designating and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM’2005: Int. Conf., 23–26 February 2005: Proceedings. — Lviv—Poljana (Ukraine), 2005. — P. 439–440. 6. Матієшин Ю. М. Визначення швидкості руху динамічного мікрооб’єкта у телевізійній сканувальній мікроскопії / Ю. М. Матієшин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2006. — № 557. — С. 48–56. 7. Матієшин Ю. Вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом у кадровому режимі роботи / Юрій Матієшин, Володимир Шклярський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». — 2007. — № 603. — С. 128–136.