legal assistance

Про діяльність адвокатів у сфері захисту прав, свобод населення України

 

У статті охарактеризовано нормативно-правову базу, на якій грунтується діяльність адвокатури та проаналізовано Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Акцентована увага на основних засадах даного Закону, додержання і забезпечення яких позитивно впливає на організацію і функціонування адвокатури в цілому, і на діяльність адвокатів, зокрема.

Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування

Ґрунтовно досліджено незалежність як домінанту адвокатського самоврядування. Актуалізується питання про місце та роль адвокатури у державі та суспільстві, ви- світлено сутнісну характеристику цього правозахисного інституту. Виокремлено струк- турні елементи, за допомогою яких забезпечується незалежність адвокатської діяльності. Проаналізовано проблеми реалізації принципу незалежності адвоката під час виконання його професійних обов’язків.

Existence legal aid as a philosophical-legal phenomenon

The article analyzes the concept of “legal assistance”, discussed the philosophical and legal foundation of its existence, the basis of which laid the claim that a person who adheres to the norms of morality in daily life, according to adhere to and the requirements of the law, because it is based on universal values, developed by throughout the existence of human norms, which are the first regulators of social life.