роздільна здатність

Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу

Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.

Існування та единість встановлених станів аналогової нейронної схеми визначення найбільших сигналів

Проаналізовано існування та єдиність усталених станів K-Winner-Take-All (KWTA) – нейронної схеми. Розглянуто час обробки схемою сигналів, властивість збереження впорядкованості сигналів, роздільну здатність і точність функціонування схеми. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які підтверджують теоретичні передбачення і демонструють ефективність схеми.

Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP

Визначено залежність кількості рівнів сірого від лініатури растра для сталих
значень роздільної здатності CtP пристрої. Запропоновано рекомендації щодо вибору
параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв системи CtP.

Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set

Для інформаційного пошуку у наборах даних запропоновано використання аналогової нейронної схеми максимального значення сигналів з набору сигналів ідентифікації. Схема є доволі швидкою, має просту структуру і її можна застосовувати у сучасному технічному забезпеченні. Розширення схеми є теоретично нескінченним і не залежить від значення її параметрів. У середньому час для траєкторії зближення змінної стану схеми до стаціонарного стану не залежить від величини введених даних. Наведено результати численних експериментів, які отримали на основі набору даних, наданих алгоритмом PageRank.

Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів

Для отримання розв’язку задачі паралельного сортування запропоновано використовувати аналогову нейронну схему знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів. Схема є швидкісною, має просту структуру і може бути реалізована у сучасному апаратному забезпеченні. Роздільна здатність схеми є теоретично нескінчен- ною і не залежить від значення її параметра. Середній час, необхідний для збіжності траєкторії змінної стану схеми до встановленого режиму, не залежить від розмірності вхідних даних. Наведено результати комп’ютерного моделювання схеми, які підтвер- джують теоретичні положення.

Формування сканувального растра змінних розмірів у телевізійному оптичному мікроскопі

Запропоновано для зміни розмірів зображення досліджуваного мікрооб’єкта використати зміну розмірів освітлювального сканувального растра. Використання електронно-променевої трубки високої роздільної здатності дасть змогу формувати збільшене зображення без втрати роздільної здатності.