самоорганізація

Теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади

Розглянуто теоретичні аспекти становлення та розвитку територіальних громад у незалежній Україні за умов децентралізації державної влади. Доведено, що  однією з основних характеристик “територіальної громади” є наявність жителів, які проживають на певній території, що об’єднані спільними цінностями та інтересами. Визначено п’ять основних етапів формування правових основ становлення та розвитку спроможних територіальних громад в Україні за умов децентралізації державної влади.

Дослідження та математичне моделювання дробово-диференціальних реологічних моделей

Досліджено процеси деформування у середовищах з фрактальною структурою. На сьогодні дослідження, які присвячені питанням побудови математичних методів та моделей взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою знаходяться на початковому етапі. Існує ряд невирішених задач, зокрема до кінця нерозв’язаною залишається задача коректної та фізично-осмисленої постановки початкових і граничних умов для нелокальних математичних моделей нерівноважних процесів у середовищах з фрактальною структурою.

Ігрова самоорганізація гамільтонового циклу графа

У роботі запропоновано нове застосування моделі стохастичної гри для розв’язування задачі самоорганізації гамільтонового циклу графа. Для цього у вершинах неорієнтованого графа розміщено ігрових агентів, чисті стратегії яких є варіантами вибору одного із інцидентних ребер. Випадковий вибір стратегій усіма агентами утворює набір локальних шляхів, що розпочинаються у кожній вершині графа. Поточні платежі гравців визначено як функції програшів, залежні від стратегій сусідніх гравців, які контролюють суміжні вершини графа.

Самоорганізація стратегій у грі переміщення агентів

Розроблено стохастичну ігрову модель самоорганізації стратегій стохастичної гри мобільних агентів у вигляді циклічних поведінкових патернів, які складаються із узгоджених стратегій переміщення агентів у обмеженому дискретному просторі. Поведінковий патерн багатоагентної системи є візуалізованою формою впорядкованого пере- міщення агентів, яка виникає із їх початкового хаотичного руху в ході навчання стохастичної гри.

Патерни самоорганізації стратегій у грі мобільних агентів

Розглянуто актуальну проблему самоорганізації стратегій стохастичної гри багатоагентної системи. Проявом самоорганізації є формування скоординованих поведінкових патернів групи мобільних агентів, наділених здатністю переміщуватися в обмеженому дискретному просторі.

Процеси самоорганізації магнітних полімерних нанокомпозитів в магнітних полях

Вивчено процеси самоорганізації магнітних полімерних карбонових нанокомпозитів, що містять нанокластери кобальту. Встановлено, що ці процеси відбуваються завдяки дифузії магнітних наночасток, які стимулюються комбінованим ефектом зовнішніх постійних магнітних полів і нагрівання. Показано, що синтезовані полімерні композити перспективні для практичного застосування.

Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.

Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті

З’ясовано сутність понять “синергетичний ефект” та “синергія” та необхідність застосування синергетичних концепцій у дослідженні міграції. Визначено необхідність нового комплексу методів та поглядів на систему міграції: досліджувати її потрібно як цілісну єдність, утворену структурною упорядкованістю її складових елементів, для досягнення синергетичного ефекту. Констатовано, що на особливу увагу під час визначення системи міграції заслуговують ідеї синергетики.
 

Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем

Розроблено ігрову модель самоорганізації мультиагентних систем в умовах невизначеності. Наведено формулювання стохастичної ігрової задачі, визначено критерії самоорганізації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритм та програмні засоби, що навчають мультиагентну систему імітувати синхронізоване ритмічне світіння колонії комах-світлячків.

Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку

Розглянуто проблеми побудови та напрями вдосконалення автономних розподілених систем з елементами самоорганізації, відповідно до сучасних концепцій розвитку інформаційних технологій та обчислювальної техніки.