Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції

N. Pavliv-Samoyil, O. Rudanetska «Freedom of movement as a necessary element of migration system»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Department of Civil Law Lviv State University of Internal Affairs

Стаття присвячена розкриттю питання прогнозованості руху міграційної системи, що безпосередньо впливає на співдружність держав, толерантність та терпимість до мігрантів як обов’язкових елементів системи міграції, свідому їхню поведінку у напрямку дотримання правових норм та поваги до культури, ментальності населення приймаючої країни, яка також є елементом цієї відкритої системи, а також розгляду з синергетичного підходу елементів системи міграції в порядку самоорганізації кожного окремо та у взаємодії їх разом, та свободі пересуванню як невід’ємний елемент системи міграції.

1.Shyshkyn V. V. Synerhetycheskyy podkhod v teoryy prava : avtoref. dys. [Synergetic approach in the theory of law] – Nyzhnyy Novhorod, 2007. – 35 p. 
2. Kozhushko S. I. Ideyi synerhetyky i synkretyzmu v metodolohiyi trudovoho prava [Ideas of synergetics and syncretism in the methodology of labor law], Chasopys Kyyivs’koho universytetu prava . – 2015. – vol. 2. – pp. 165 – 168. 
3. Punchenko O. P., Punchenko N. O. Obrazovanye v systeme fylosofskykh tsennostey : monohr. [Education in the system of philosophical values: monogr]. – Odessa : Pechatnыy dom, Druk Pivden’, 2010. – 506 p. 
4. Pryhozhyn Y., Arshynova V. Y., Klymontovycha Yu. L, Sachkova Yu. V. Poryadok yz khaosa: Novыy dyaloh cheloveka s pryrodoy [Order out of chaos: man’s: New dialogue with nature] Per. s anhl. / Obshch. red.– Moscow: “Prohress” Publ, 1986. – 432 р. 
5. Bondыreva S. K. Myhratsyya (sushchonst’ y yavlenyya) [Migration (essence and phenomena)], 2-e yzd.; Voronezh: yzd. NPO “MODЭK”, 2007. – 296 p.
 6. Aliyeva S. T. Pryroda ta istorychni peredumovy vynyknennya trudovoyi mihratsiyi naselennya. The nature and historical background of the emergence of labor migration of the population.], Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: yurysprudentsiya. – 2014. – Vol. 12. tom. 2. – pp. 89–91.
7. Zhad’ko V. A. Filosofiya yak teoriya samoorhanizatsiyi lyuds’koho buttya: Naukove vydannya. [Philosophy as the theory of self-organization of human existence: Scientific publication] – Zaporizhzhya, Vyd. ZDMU, 2012. – 348 p. 8.Yarmol L. V., Vand’o S. Ponyattya, znachennya svobody ta yiyi vzayemozv"yazok iz pravom [Concept, the meaning of freedom and its relationship with the law], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 825. – pp. 252–258. 
9.Mykhaylyshyn I.V. Zmist prava hromadyan na vil’ne peresuvannya ta vybir mistsya prozhyvannya [The content of the right of citizens to free movement and choice of place of residence], Pravo i Bezpeka. – 2012. – Vol. 3. – pp. 32–37. 
10. Harasymiv T. Z. Kontsept prava: filosofs’kyy svitohlyad [Concept of law: philosophical outlook], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 850. – pp. 163–169. 
11. Romanova A. S. Svobidna volya lyudyny v umovakh hlobalizatsiyi suspil’stva (pryrodno-pravovyy aspekt) [The voluntary will of man in the conditions of globalization of society (natural-legal aspect)], Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. – 2016. – Vol. 845. – pp. 407–413. 
12. Punda O. O. Pravo  na  svobodu: monohrafiya  [The right to  liberty: a  monograph], Kh.  : Evrika,  2006.–  284  p.
13.Vasyl’kova V. V. Poryadok y khaos v razvytyy sotsyal’nыkh system: Synerhetyka y teoryya sotsyal’noy samoorhanyzatsyy [Order and chaos in development of social systems: Synergetics and theory of social self-organization]– Saint Petersburg, “Lan” Publ, 1999. 478 p. 
14. Bratsuk I. Vplyv Sudu YeS na formuvannya ta rozvytok pryntsypu pryamoyi diyi prava Yevropeys’koho Soyuzu [The impact of the EU Court on the formation and development of the principle of direct effect of the law of the European Union], Yurydychna Ukrayina. – 2010. – vol. 2. – pp. 129–132. 
15. Penkyn S. V. Konstytutsyonnoe pravo cheloveka na svobodu peredvyzhenyya, vыbor mesta prebыvanyya y zhytel’stva (ystoryya stanovlenyya y yurydycheskaya pryroda) [The constitutional right of a person to freedom of movement, choice of place of residence and residence (history of formation and legal nature)]. – Penza, 2004. –177 p.