цільова функція

Ідентифікація параметрів інтервальних нелінійних моделей статичних систем із застосуванням багатовимірної оптимізації

В статті запропоновано підхід до параметричної ідентифікації інтервальних нелінійних моделей статичних систем на основі стандартної задачі мінімізації середньоквадратичного відхилення між значеннями модельованої характеристики статичного об’єкта та значеннями які належать до експериментальних інтервалів.

Розрахунок оптимального фільтра аналогового сигналу

Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків.

Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs

Problem statement. The use of existing and the most widespread drives (wheeled and caterpillar one) is sometimes limited by complicated operational conditions while moving on rough terrain. The mentioned drives require a relatively flat surface to be operated effectively. A rocky or a hilly terrain imposes the demand of the use of alternative types of drives, in particular, walking ones.

Вибір функціональної моделі як етап системного підходу до проектування вiдмовостiйких систем

апропоновано функціональну модель відмовостійкої системи, яка забезпечує ефективну алгоритмічну базу для досягнення максимального рівня відмовостійкості за умови дотримання необхідних показників якості функціонування системи

Оптимізація параметричного балансного модулятора на основі частотного символьного методу

Розглянуто застосування частотного символьного методу аналізу усталених режимів лінійних параметрич­них кіл до розв’язування оптимізаційної задачі за умови контролю їх асимптотичної стійкості. Наведено резуль­тати оптимізації параметричного балансного модулятора.

Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN

Розглянуто концепції мережі доставки контенту (CDN) та балансування на- вантаження. Основне завдання мережі (CDN) — забезпечення якісної доставки інфор- мації кінцевому користувачу. Запропоновано архітектуру для вибору оптимального маршруту і сервера для оброблення запитів користувачів на основі цільової функції. Основними критеріями цільової функції вибрано час затримки, навантаження на сервер роздавання контенту і ймовірність втрати пакетів.

Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.