метод скінченних елементів

Використання новітніх комп’ютерних технологій при чисельному дослідженні напружено-деформованого стану будівельних конструкцій

Подано результати дослідження напружено-деформованого стану монолітного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням новітніх комп’ютерних технологій.

The paper presents the results of a study of the stress-strain state of monolithic slabs with composite column using the latest computer technology.

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.

Автоматизована числова схема розв’язання крайових задач на основі h-адаптивного методу скінченних елементів

Досліджено питання розроблення та реалізації h -адаптивного обчислювального процесу на основі методу скінченних елементів, метою якого є автоматизація отримання розв’язку заданої точності. На прикладі модельної крайової задачі лінійної теорії пружності для дослідження пружного стану тіла L-подібної форми продемонстровано переваги та ефективність розробленого підходу.

Об‘єктно-орієнтована реалізація методу скінченних елементів для розрахунку в’язкопружного стану капілярно-пористих матеріалів

У межах об’єктно-орієнтованого підходу та UML розроблено програмне забезпечення для реалізації математичної моделі в’язкопружного деформування капілярно- пористих матеріалів з використанням методу скінченних елементів. Створене об‘єктно- орієнтоване програмне забезпечення складається зі задокументованих класів, які можуть повторно використовуватись для реалізації нових моделей.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО ШНЕКОВОГО ПРЕСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

Постановка проблеми. За останні десятиліття значно зросло виробництво олійних культур і продуктів їх переробки. Рослинні олії виробляють в основному пресуванням масловмісної сировини на шнекових пресах. Під час роботи преса необхідно адаптувати режими його роботи до насіння окремих культур із забезпеченням можливості коригування певних параметрів роботи, які задані технологічно. призначення.

Study of the processing of small diagnostic creations on a fluid sourcing by spiral survivals

The article considers the features of the drilling process where there is a change in temperature, hole diameter, and displacement relative to the axis and the impact on the tool, when machining holes with high-speed steel drills there is wear of the transverse edge which is completely rounded to create a conical surface. There is a decrease in the negative value of the front corners on the transverse edge of the decrease in axial force, which led to a decrease in the intensity of wear of the transverse edge.

Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками

Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень.

Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

Розроблено математичну модель неізотермічного вологоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних характеристик. Сформульовану математичну модель реалізовано методом скінченних елементів для в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Шляхом об’єктно-орієнтованого аналізу спроектовано та здійснено програмну реалізацію моделі у вигляді задокументованих класів.

Паралельний алгоритм розв’язування задач теорії пружності

Для розв’язування задач теорії пружності методом декомпозиції області запро¬поновано алгоритм з використанням паралельних обчислень. Глобальна система рів¬нянь для всієї області не формується, а подається через локальні матриці та вектори для підобластей з використанням булевих матриць зв’язності. Систему лі¬нійних алгебраїч¬них рівнянь розв’язують модифікованим методом спряжених гра¬дієнтів. Розроблений алгоритм реалізований у вигладі програми мовою С++ з використанням бібліотеки паралельного виконання МРІ. Наведено результати апробації запропонованого підходу на модельному прикладі.

Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood

Здійснено математичне моделювання процесів тепломасоперенесення і в’язкопружного деформування у гігроскопічних капілярно-пористих матеріалах зі змінними анізотропними тепломеханічними характеристиками, що має важливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозбережних технологій високотемпературного сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції.