магнітометрія

Досвід магнітометричних досліджень над родовищами вуглеводнів у Передкарпатському прогині, Україна

Аналізуються результати магнітних досліджень над родовищами вуглеводнів у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. Над родовищами нафти та газу виявлені статичні та динамічні магнітні аномалії, які контролюються розломною тектонікою. Зроблений висновок про генетичний зв’язок між локальними магнітними аномаліями та нафтогазоносністю.

Багатошарова обернена лінійна задача структурної гравіметрії й магнітометрії

У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна нелінійна обернена задача (ОЗ) некоректна, а її розв’язок неоднозначний, фізично незмістовний або важкий для інтерпретації. Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багато­шарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у вигляді паралелепіпедів (від 400 до 2500), і розв’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини (АГ) або інтенсивності намагнічування (ІН) кожного блока.

Магнітна сприйнятливість ґрунтів Карпат у долині річки Манявки

Мета. Вивчення магнетизму ґрунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв’язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ґрунтових покривів на ділянках пошуків вуглеводнів, ерозійних процесів, забруднення довкілля. Попри значний об’єм даних про магнітні властивості ґрунтів України, що зібраний сьогодні, гірсько-лісові ґрунти Карпат залишаються доволі слабко вивченими.