Багатошарова обернена лінійна задача структурної гравіметрії й магнітометрії

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.106
Надіслано: Листопад 06, 2012
Автори:
1
Європейський університет; Криворізький національний університет

У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна нелінійна обернена задача (ОЗ) некоректна, а її розв’язок неоднозначний, фізично незмістовний або важкий для інтерпретації. Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багато­шарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у вигляді паралелепіпедів (від 400 до 2500), і розв’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини (АГ) або інтенсивності намагнічування (ІН) кожного блока. Позитивний досвід розв’язання лінійних ОЗ для моделей з чотирьох шарів по 400–1200 блоків у кожному шарі вже є, завдяки високій стійкості розв’язків, одержуваних ітераційними фільтраційними методами. Приписуючи центру кожного блока значення АГ або ІН, отримане розв’язком ОЗ, і проводячи між ними у просторі ізолінії, одержуємо геологічно змістовні, представницькі та легкі для інтерпретації карти та розрізи АГ або ІН з ділянками доволі гладких ізоліній та з зонами інтенсивних аномалій зі складною конфігурацією ізоліній. У статті наведено різні методи оптимізації розв’язання ОЗ і методологічні прийоми, чергування яких при розв’язанні структурної лінійної ОЗ гравіметрії або магнітометрії дало змогу використовувати модель з 8 горизонтальних шарів по 400 блоків у кожному, чого вже досить для побудови найпростіших, але доволі детальних вертикальних розрізів АГ та ІН.

  1. Міненко П.О., Міненко Р.В., Мечніков Ю.П. Оптимізація розв’язку оберненої лінійно-нелінійної задачі магнітометрії для досліджень струк­тури кристалічного фундаменту // Вісник
    КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Геологія. – 2007.– № 41. – С. 29–33.
  2. Миненко П.А. Методы и критерии оптимизации устойчивых решений обратной задачи глубин­ной морской гравиметрии // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 11. – С. 83–91.
  3. Миненко П.А., Миненко Р.В., Мечников Ю.П. Ис­следование глубинного строения южной части Криворожского синклинория методами грави­метрии // Науковий вісник НГУ. – 2009. –
    № 2. – С. 60–64.
  4. Миненко П.А., Миненко Р.В. О поисках избира­тельных экстремальных решений обратной за­дачи магнитометрии при исследованиях на кристаллическом фундаменте // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 9. – С. 39–44.