термодинаміка

Фазова рівновага нафтових дисперсних систем з позиції термодинаміки та кінетики

Розглянуто процес парафіноутворення, включаючи особливості будови парафінів, внаслідок фазових переходів при зниженні температури. Розроблено математичні моделі термодинамічних і кінетичних розрахунків фазової рівноваги системи «тверде тіло-рідина». Встановлено, що для зміщення рівноваги «мазут-парафін» до рідини необхідно зменшити відношення активностей твердої і рідкої фаз за допомогою введення в систему речовини з меншим параметром розчинності. Синтезовано додаток рослинного походження для підвищення стійкості і структурно-механічних характеристик мазуту.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦIНКИ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ ВИГОТОВЛЕНИХ З КАМЕНЮ

Розглянуто застосування термодинамічного аналізу для вивчення рівноваги хімічних реакцій між компонентами пам’яток архітектури виготовлених з каменю та компонентами повітря великих міст. Для оцінювання можливості перебігу хімічної реакції необхідно розрахувати зміну ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. Тепловий ефект реакції (зміна ентальпії) та зміна ентропії мають вторинне значення для перебігу таких реакцій. Енергія Гіббса за сталого тиску та температури є критерієм скерованості процесу складовими якої є тепловий ефект та зміна ентропії реакції.

Термодинаміка адсорбції катіонів (NH4+) на Al2O3 за статичних умов

Експериментально досліджено адсорбцію йонів амонію природним цеолітом та Al2O3 за статичних умов. Обґрунтовано причину зміни рН досліджуваного розчину під час адсорбції йонів амонію на Al2O3. Побудовано діаграму складу двокомпонентної системи і встановлено склад адсорбційної системи в стані рівноваги. Здійснено термодинамічні розрахунки адсорбційної системи Al2O3–NH4Cl–H2O. Встановлено, що поглинання амонію оксидом алюмінію відбувається за механізмом фізичної адсорбції.

Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок Землі

Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними явищами всередині континентів і океанів.