геометричні параметри

Вплив інтенсивності та складу транспортного потоку на зміну його швидкості

Досліджено проблематику зміни швидкості транспортного потоку за різної інтенсивності та складу його руху. Для дослідження було обрано ділянку вулично-дорожньої мережі з різними геометричними параметрами (спуск, підйом та горизонтальна ділянка). Проаналізовано методи дослідження швидкості транспортного потоку, а також чинники, які впливають на зниження пропускної здатності вулично-дорожньої мережі. Визначено зміну коефіцієнтів нерівномірності руху транспортних потоків за годинами доби на досліджуваній ділянці та побудовано графік розподілу інтенсивності руху по годинах доби.

Power Skiving як сучасний спосіб нарізання зубчастих коліс та особливості його моделювання

Мета. Проаналізувати стан у галузі нової технології Power skiving, межі її раціонального використання, її переваги і недоліки, сформувати основні напрямки розвитку даного методу зубонарізання та оптимізації будови і геометрії його різального інструменту.

Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs

Problem statement. The use of existing and the most widespread drives (wheeled and caterpillar one) is sometimes limited by complicated operational conditions while moving on rough terrain. The mentioned drives require a relatively flat surface to be operated effectively. A rocky or a hilly terrain imposes the demand of the use of alternative types of drives, in particular, walking ones.

Структурно-кінематичний синтез кривошипно- повзунного механізму крокування за заданою траєкторією руху опорної стопи

Розглянуто перспективи використання крокуючих рушіїв у мобільних робото- механічних системах. Синтезовано структуру кривошипно-повзунного механізму з метою забезпечення заданої траєкторії руху опорної стопи. Розглянуто питання кінематики кривошипно-повзунного механізму та виведено рівняння руху стопи. Задаючи значення довжини кроку і висоти підйому стопи, синтезовано геометричні параметри механізму крокування. Розглянуто результати кінематичного аналізу руху опорної стопи та обґрунтовано перспективи подальших досліджень за цією тематикою.

Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок

У статті розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок.

Вплив стану геодезичної основи на точність визначення геометричних параметрів земельних ділянок

Розглянуто вплив геодезичної референцної системи координат на точність визначення площ земельних ділянок

Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000

На конкретному прикладі за результатами геодезичного контролю геометричних параметрів ЗОРВ оцінено вплив робіт по натягу арматурних пучківна напружено-деформований стан, яке підтвердило ефективність геодезичних робіт в загальному комплексі заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000.