автоматизація

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПОВНЕНОСТІ ЧАШІ ШНЕКОВОГО СМАРТ ПРЕСА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Постановка проблеми. У цьому дослідженні розглядається проблема точного визначення заповненості чаші шнекового преса для оптимізації процесу відтиску олії. Наявні методи вимірювання на основі ваги або об’єму часто можуть давати неточні результати через змінну вагу олії на різних етапах екстракції, неоднорідність матеріалу, вплив навколишнього середовища та неточне калібрування приладу. Мета.

Аналіз сучасних засобів автоматизації роботи з електронною документацією

Розглянуто основні засоби автоматизації роботи з електронною документацією, відзначено переваги застосування електронного документообігу в установах та орга- нізаціях. Проаналізовано сучасні програми та системи, які можуть реалізувати застосування електронного документообігу. Відзначено важливість використання автоматизо- ваних систем у туризмі.

Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології

Описано систему автоматичного реферування множини документів. Показано, що серед існуючих систем практично немає таких, що займаються множинним реферуванням. Спроектовано інформаційну модель такої системи.

The system of the automatic abstracting of great number of documents is described in the article. It is shown that among the existent systems practically is not such which engage in plural abstracting. The informative model of such system is projected.

Інформаційні системи автоматизації потоків робіт: порівняльний аналіз

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на виконання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розробленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Використання комп’ютерного зору для візуальної перевірки якості груш

Візуальний контроль залишається одним з найважливіших та найшвидших методів неінвазивної перевірки продукції та її класифікації за рівнем якості при виробництві та розподілені для споживача. Зазвичай цим займаються кваліфіковані оператори, завдання яких швидко прийняти рішення та встановити факт наявності візуального дефекту. Особливо це актувально в харчовій промисловості. Даний метод має очевидну проблему, а саме – людський фактор. Оскільки не можна не враховувати фактор втоми оператора, його субєктивність при вибору допустимого рівня відхилення продукту.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

Client-Server Library Index Automation System

The goal of the work is to develop a client-server software system for library index automation, which consists of the user interface, presented as a web page, back-end server layer, and database. The problem of developing a library index automation system has been considered. The developed structure of the library index automation system has been presented. The structure of the library index automation system database has been proposed. The features of designing the user interface of the library index automation system have been considered.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі

Мета роботи полягає у розробці автоматизованої вимірювальної системи в механічному гірокомпасі за допомогою спеціально розробленого апаратного та програмного забезпечення для того, щоб полегшити експлуатацію приладу та мінімізувати похибки спостерігача. Розроблений комплекс передбачає автоматизацію лише для часового методу, так як для методу поворотної точки необхідно постійно контактувати з навідним гвинтом тахеометра.

Theoretical Fundamentals of Accounting and Reporting Information Construction in the Digital Economy Environment

Modern theoretical and applied principles of digitalization and its impact on the information security of enterprises are revealed. The main digital trends that determine the directions of development of accounting and financial reporting. Peculiarities of the Ukrainian economic environment and possibilities of introduction of the means of informatization developed in the world theory are analyzed. The mechanisms of large-format automation of financial reporting processes and the use of document flow in the activities of Ukrainian enterprises are studied.