блок-схема

Імітаційне моделювання сейсмоселектора

Розглянуто принцип роботи і блок-схему селектора сейсмічних подій для авто- матичних пристроїв сейсмологічних станцій. Обґрунтовано вибір середовища для моделювання. Наведені результати імітаційного візуального моделювання.

The article deals with the work principles and the block scheme of the seismic actions selector for automated devices of seismological stations. The sphere modeling selection has been substantiated. The results of visual imitation modeling has been presented.

Визначення основних параметрів та їх граничних умов сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху

Розглянуто принцип роботи сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху відомих світових виробників, зазначено їх особливості та сфери використання. Наведено типову структурну та принципову схеми. На основі розглянутого принципу роботи детектора та проведеного аналітико-синтетичного опрацювання інформації з першоджерел визначено основні параметри сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху та їх граничні умови. Подано граничні умови для кількості променів ближньої середньої та дальньої зон діаграми спрямованості детекторів руху.

Визначення основних параметрів та їх граничних умов сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху

Розглянуто принцип роботи сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху відомих світових виробників, зазначено їх особливості та сфери використання. Наведено типову структурну та принципову схеми. На основі розглянутого принципу роботи детектора та проведеного аналітико-синтетичного опрацювання інформації з першоджерел визначено основні параметри сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху та їх граничні умови. Подано граничні умови для кількості променів ближньої середньої та дальньої зон діаграми спрямованості детекторів руху.

Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування

Розглянуто використання структурованих характеристичних рівнянь з метою вироблення програми налаштування змінних параметрів системи. Розроблена система відносних одиниць, з використанням яких розраховується множина можливих варіантів систем автоматичного керування. Досліджено можливості використання цих одиниць для спрощення математичного опису систем.

Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні

Мета. Безпечна та надійна експлуатація підземних сховищ газу (ПСГ) передбачає спостереження за вертикальними переміщеннями земної поверхні газосховиша. Для роботи підземного сховища споруджують газокомпресорну станцію, яка слугує для нагнітання та відбирання газу із пласта-колектора через експлуатаційні свердловини, які є безпосередньо пов’язані з газокомпресором через відповідне технологічне обладнання та газопроводи – шлейфи. Під час вивчення вертикальних рухів земної поверхні підземних сховищ газу постає проблема розроблення моделі прогнозування цих процесів.