паралельні обчислення

Паралельний алгоритм розв’язування задач теорії пружності

Для розв’язування задач теорії пружності методом декомпозиції області запро¬поновано алгоритм з використанням паралельних обчислень. Глобальна система рів¬нянь для всієї області не формується, а подається через локальні матриці та вектори для підобластей з використанням булевих матриць зв’язності. Систему лі¬нійних алгебраїч¬них рівнянь розв’язують модифікованим методом спряжених гра¬дієнтів. Розроблений алгоритм реалізований у вигладі програми мовою С++ з використанням бібліотеки паралельного виконання МРІ. Наведено результати апробації запропонованого підходу на модельному прикладі.

Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach

Розглянуті основні фактори, які визначають актуальність розроблення спеціаль- ного розв’язання рівнянь, які описують механічні системи. Ми пропонуємо викорис- товувати діаскопічний підхід до проектування механічних компонентів МЕМС.

Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей

Analysis of characteristics of software implementation of parallelization of process of constructing of discrete dynamical models was conducted in this paper. SIMD-architecture was used for the task of parallelization. Technology CUDA and GPU NVIDIA was used for this software implementation.