система керування

Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки

Показано можливість та ефективність застосування перетворювача частоти ATV320 як засобу автоматизації за використання інтегрованого у нього логічного контролера ATV Logic. Наведено приклад практичної реалізації алгоритму керування електроприводом дробарки.

Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками

Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатун- ного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів.

Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням витіс- нення струму у стрижнях ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-ого порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.

Substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive

Problem statement. Mobile robots have awoken a large interest between scientists and designers in the last few years. One of the prospective drives of such robots is based on pneumatically operated system with no use of electric, heat, magnetic or other types of energy. Purpose. The main purpose of this research consists in substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive.

Методика вибору швидкості двигуна електроприводу верстата-гойдалки з урахуванням дебіту пласта

На продуктивність нафтової штангової глибинопомпової установки впливає багато чинників, зокрема й режим роботи системи електроприводу верстата-гойдалки. Налаштування системи електроприводу вливають на енергетичні показники системи, тривалість міжремонтного періоду та кількість видобутої нафти. Таким чином, раціональна експлуатація нафтовидобувних установок є важливим фактором, який впливає на вартість видобутої рідини.

Інтелектуальний кутовий сенсор для антенних систем та його метрологічний аналіз

Запропонована електронно-оптична схема, конструкція та алгоритм функціонування оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень з функціями виявлення та компенсації низки похибок, що виникають у механічних вузлах обертового механізму, за допомогою опрацювання інформації мікроконвертором у самому сенсорі. Виконано метрологічний аналіз сенсора й оцінку джерел похибок за результатами моделювання та експериментальних досліджень. Інтелектуальний сенсор орієнтований на використання у системах керування наведенням антенних комплексів космічного зв’язку. 

Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем

Запропоновано метод і розроблено методику вимірювання та оцінювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем для надвисоких частотних діапазонів, що не були передбачені для використання на таких антенах під час їх проектування. На основі запропонованої методики проведено експериментальні дослідження і наведено результати вимірювання та метрологічної оцінки радіотехнічних параметрів двох великогабаритних антенних систем з діаметрами рефлекторів 12 м для частотних діапазонів Ка і Кu.

Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of vector data information technologies (e.g. 2D vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s.