ентальпія утворення

Асоціація аніонів 5,5′-дибромо-о-крезолсульфонфталеїну з катіонами барвників у водному розчині

Розглянуто утворення у водному розчині асоціатів між одно- або двозарядними аніонами 5,5′ дибромо-о-крезолсульфонфталеїну й однозарядними катіонами ціанінових барвників (квінальдиновий синій, квінальдиновий червоний). На підставі спектрофотометричних даних проаналізовані значення рівноважних констант асоціації. Напівемпіричним квантовохімічним методом АМ1 визначена енергетика катіон-аніонних взаємодій (стандартна ентальпія утворення іонів та асоціатів) і встановлена ймовірна будова асоціатів.

Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот

Методом бомбової калориметрії експериментально одержані енергії згоряння естерів: етил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 6-метил-4-(4-метилфеніл)- 2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(4-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат; етил 4-(2-метоксифеніл)-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилат. За експериментальними даними розраховані ентальпії згоряння та ентальпії утворення в твердому стані.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(2-НІТРОФЕНІЛ)ФУРАН-2-КАРБАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ У КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ

З використанням прецизійного бомбового калориметра спалювання В-08-МА експериментально визначено енергії згорання 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіду, 5-(2-нітро-4-метилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду та 5-(2-нітро-4-оксиметилфеніл)-фуран-2-карбальдегіду. На основі отриманих даних розраховані величини ентальпій згорання та утворення речовин в конденсованому стані. Наведено порівняльний аналіз експериментально визначених величин з теоретично розрахованими величинами за адитивними методами розрахунку.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-ЦІАНО-3-[5-(2-ОКСІ-МЕТИЛ-4-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]-2- ПРОПЕНАМІДУ

2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід належить до біологічно активних похідних фурану з реакційно-здатними центрами донорного та акцепторного типу, який використовується, як початкова речовина при синтезі лікарських засобів.

Будову речовини підтверджували ЯМР-спектроскопією. Чистоту речовин визначали з використанням системи високоефективного рідинного хроматографа Agilent 1100 HPLC

Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда

Методом бомбової калориметрії експериментально визначено стандартну ентальпію згорання для 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда. На основі отриманих даних розраховано ентальпію утворення речовини в конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда за якою розраховано ентальпія сублімації. Проведено перерахунок ентальпії сублімації на 298К. Розраховано ентальпію утворення речовини в газоподібному стані за даними експериментальних досліджень та за адитивною схемою Бенсона.