DFT-розрахунки

ДФТ дослідження деяких мідних комплексів та їх межа виявлення

Проведено теоретичне дослідження кореляції між низькою межею виявлення (LOD) методу адсорбційної вольтамперометрії (AdSV ) та енергією стабільності комплексів металічних елементів. За допомогою DFT-розрахунків досліджено комплексоутворення мікроелементів міді з використанням як хелатоутворюючих речовин трьох органічних молекул: морин, червоний пірогалол та тимолфталексон. Проведено квантово-хімічні розрахунки на рівні B3LYP/6-31G(d), реалізовані в програмному пакеті Gaussian 09.

Амідоксим-функціоналізовані (9,10-діоксоантрацен-1-іл)гідразони

Взаємодією (9,10-діоксоантраценіл-1)-гідразонів малонодинітрилу, етилових естерів ціанацетатної та ацетацетатної кислот, а також ацетилацетону із гідроксил аміном у киплячому діоксані у присутності ацетату натрію проведено модифікацію функціоналізованого гідразонного угруповання амідоксимними фрагментами.

EXPERIMENTAL AND DFT STUDIES OF AZO-BIS-2,4-DICHLORO-1,3,5-TRIAZINE AND STYRENE INTERACTION

Реакція Дільса-Альдера має широке застосування в органічному синтезі, оскільки дозволяє, використовуючи різноманітні дієни та дієнофіли, утворювати шестичленні цикли в одну стадію. Азосполуки, особливо з електронодефіцитними замісниками, такими як 1,3,5-триазиновий цикл, можуть виступати активними дієнофілами у реакціях Дільса-Альдера.

Експериментальні та DTF дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стиролом

В результаті взаємодії азо-біс-ціанурхлориду зі стиролом був виділений один з ізомерів інвертованої реакції Дільса-Альдера з високим виходом. Для пояснення селективності реакції були проведені термодинамічні розрахунки на M06-2X/6-31G(d,p) рівні. Протікання реакції досліджувалось по трьох шляхах – з утворенням продукту нормальної ДА та двох регіоізомерів інвертованої ДА реакції.