спектрофотометрія

Розроблення методу визначення уринної дельта-амінолевулінової кислоти з використанням полімерів з молекулярними відтисками

Дельта-амінолевулінову кислоту (ALA) використано як індекс біологічної дії для працівників, які піддаються впливу свинцю. Розроблено новий аналітичний метод з використанням полімерів з молекулярними відтисками (ПМВ) у мікроекстракції упакованими сорбентами для зразків сечі. Проведено спектрофотометричний аналіз зразків сечі. За допомогою Фур‘є спектроскопії визначені основні складові ПМВ. Показано, що розроблений метод є швидким, чутливим, селективним, екологічним та зручним у використанні. Він ж придатним для біомоніторингу осіб, які піддаються впливу свинцю.

Спектрофотометричне дослідження взаємодії платини(iv) з новими похідними азолідонів

Спектрофотометричним методом досліджено взаємодію йонів Pt(IV) з новими похідними азолідонів. Розроблено методику спектрофотометричного визначення платини(IV) за допомогою 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону за рН 5,0 у середовищі ацетатного буферу. Запропонований метод було апробовано під час визначення Pt(IV) у модельних розчинах та металічному сплаві.

Змішанолігандний комплекс лантану(ііі) і алізарин-комплексону з флуоридом в міцелярному середовищі для спектрофотометричного визначення загального флуору

Розроблені методики прямого спектрофотометричного визначення загального флуору у продуктах для гігієни порожнини рота з використанням змішанолігандного комплексу La(III) та алізарин-комплексону з флуорид-йонами у присутності нейонної поверхнево-активної речовини.

Спектрофотометричне визначення поліфенолів в зелених чаях з 18-молібдодифосфатом

Оцінено реакційну здатність 18-молібдодифосфатного гетерополікомплексу (18-МФК) щодо поліфенольних сполук, які містяться в зелених чаях. В таких реакціях в залежності від співвідношення відновника до 18-MФК співіснують одно- та двоелектронні гетерополі сині. Результати визначення загального вмісту поліфенолів у зелених чаях різних марок, отриманих з 18-МФК та реагентом Фоліна-Чокальтеу, близькі один до одного. Показані недоліки існуючих методів.

КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ТОЛУОЛУ

Невід’ємними компонентами стічних вод підприємств хімії і нафтохімії є моноциклічні ароматичні сполуки (бензол, толуол, етилбензол, ксилол, фенол та їх похідні). Токсична дія цих сполук виявляється у порушеннях діяльності ендокринної і центральної нервової систем людини, зміні видової і трофічної структури біоценозів.

Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону

Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону, встановлено зміну концентрації бензолу в часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів.