машинобудування

Investigation of rheological properties of graphene oxide and its nanocomposite with polyvinyl alcohol

Abstract. This paper focuses on the rheological properties of graphene oxide (GO) and its nanocomposite with polyvinyl alcohol (PVA). The purpose of this paper is to compare the mechanical properties of these materials. GO is a nanomaterial that has been widely studied in engineering. The comparison of its rheological properties with those of its nanocomposite with PVA has been required. Rheology is an appropriate method for the comparative investigation of the mechancial behavior of these materials.

Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі

Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: РІВНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств машинобудування, промисловості та економіки України загалом.

ВПЛИВ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано основні тенденції розвитку машинобудування України та проблеми його функціонування. Обґрунтовано необхідність реалізації інвестиційних проектів вітчизняними машинобудівними підприємствами. Виокремлено основні зовнішні та внутрішні чинники інвестиційного ризику, поява яких може призвести до кризових ситуацій на машинобудівних підприємствах. Розроблено методику ідентифікації та оцінювання впливу чинників інвестиційного ризику на реалізацію конкретного інвестиційного проекту.