ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: РІВНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств машинобудування, промисловості та економіки України загалом. Досліджено співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності українських підприємств та причини їхніх відхилень від оптимального співвідношення. Визначено основні фактори впливу на економічну динаміку розвитку українських підприємств.

1. World economic outlook: April 2016, Retrieved from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf 2. Базилюк Я. Б., Давиденко С. В., Венцковський Д. Ю. (2017) Економічна безпека України в умовах гібридної агресії, Аналіт. доп. К.: НІСД, 84 с. 3. Тимошик Н. С., Шимич І. Г., (2017) Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств, Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія, ФОП Шпак В. Б, 205–214. 4. Тарасюк Г. М., Протасова Л. В., (2016)  Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні та евристичні аспекти, Наукові праці НУХТ. К.: НУХТ, № 3. Том 22, 132–139. 5. Кулиняк Ю. І. (2016) Багаторівневі порівняння стану та розвитку малих підприємств України, Економічний простір: збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, №105, 78–88. 6. Андрушків Б. М., Мельник Л. М., Погайдак О. Б., (2016) Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти), Український журнал прикладної економіки. Том 1. № 2, 6–17.  7. Калінеску Т. В., Шведчиков О. А., (2013) Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу, Інноваційна економіка. № 1, 73–77. 8. Гринькевич О. С., Кіндрацька О. С., (2010) Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства , Економічний аналіз, випуск 6, 215–218. 9. Кіндрацька Г. І. (2014) Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки, Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів, № 797, 235–241. 10. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., (2005) Фінансовий аналіз. Навч. посіб.,. К.: КНЕУ, 592 , 11. Пирожков С. І., Майборода О. М., Шайгородський Ю. Ж., (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії, Національна доповідь; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К. : НАН України, 284. 12. Хиггинс Р. С. (2007) Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений, М.: ООО «И.Д. Вильямс», 464. 13. Державна служба статистики України, Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ 14. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». К. : НІСД, 928.