ВПЛИВ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано основні тенденції розвитку машинобудування України та проблеми його функціонування. Обґрунтовано необхідність реалізації інвестиційних проектів вітчизняними машинобудівними підприємствами. Виокремлено основні зовнішні та внутрішні чинники інвестиційного ризику, поява яких може призвести до кризових ситуацій на машинобудівних підприємствах. Розроблено методику ідентифікації та оцінювання впливу чинників інвестиційного ризику на реалізацію конкретного інвестиційного проекту.

1. Барташевська Ю. М. (2014) Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації, Європейський вектор економічного розвитку, № 2. 15–21. 2. Богиня Д. П. (2015) Продуктивність праці у машинобудуванні як головний чинник ефективності виробництва (18 років поспіль), Вісник Хмельницького національного університету. № 4. Т. 2. 81–85. 3. Гахович Н. Г. (2015) Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні,Молодий вчений. № 10. Ч. 1. 156–161. 4. Глібчук В. М. (2007) Вплив інвестиційних ризиків на реалізацію проектів, Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 606. 263–270. 5. Гринів Т. Т. (2008) Оцінювання впливу багатьох факторів ризику на інвестиційну привабливість машинобудівної галузі на основі багатофакторної математичної моделі, Вісник Нац. ун-ту “ Львівська політехніка” “ Логістика”. № 633. 144–152. 6. Дашко І. М. (2010) Урахування чинника ризикованості при прийнятті інвестиційних рішень на машинобудівних підприємствах, Схід. № 7 (107). 30–34. 7. Державний комітет статистики України, retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. 8. Експорт продукції машинобудування України в 2014 р. retrieved from: http://liberal.in.ua/statistika/eksport-produktsiimashinostroeniya-ukrai.... 9. Козик В. В., Масюк В. М. (2014) Виявлення ризиків і загроз машинобудівного підприємства, що перебуває у стані кризи, Бізнес Інформ. № 7 315–324. 10 Кузьмін О. Є., Смірнова Т. О. (2009) Удосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств, Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України. Львів : НЛТУ України. Вип. 19.10. 263–270. 11. Собкевич О. В., Шевченко А. В., Сухоруков А. І., Бєлашов Є. В. (2014) Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України: аналітична доповідь, К. : НІСД, 57 с. 12. Черепня Г. М. (2014) Формування системи управління ризиками машинобудівних підприємств, Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. № 4. 93–102.