інституційне середовище

Взаємозв’язок інституційної та економічної складових механізму державного регулювання розвитку корпорацій в Україні

Розглянуто удосконалення інституціонального механізму державного регулювання розвитку корпорацій як одну з функцій держави, що закладає основи для формування інституційного середовища розвитку суспільства загалом.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

У статті розкривається суть та структура інституційного середовища. Виділено формальні і неформальні інститути та висвітлено їх роль. Значну увагу приділено питанням державного регулювання рекреаційної сфери в ряді зарубіжних країн. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують рекреаційну сферу в Україні. Визначено вплив інституційного середовища на формування і діяльність рекреаційно-туристичної сфери в Україні.

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Досліджено нагромадження соціального капіталу економічної системи. Проаналізовано стан соціального капіталу в Україні та виявлено позитивні та негативні чинники, які впливають на його нагромадження. Визначено пріоритети державної політики нагромадження соціального капіталу в Україні та її регіонах.

ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

Досліджено економічні та інституційні механізми, які сприяють розвитку сфери науки, техніки та інновацій. Також визначено роль міжнародних інституцій ООН у сучасних процесах техноглобалізму та головну увагу зосереджено на необхідності перегляду деяких інституційних та регуляторних функцій ООН. Автором виявлено суперечливий характер наслідків техноглобалізму на сучасному етапі розвитку світового господарства.