ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розкривається суть та структура інституційного середовища. Виділено формальні і неформальні інститути та висвітлено їх роль. Значну увагу приділено питанням державного регулювання рекреаційної сфери в ряді зарубіжних країн. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують рекреаційну сферу в Україні. Визначено вплив інституційного середовища на формування і діяльність рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Виявлено необхідність узгодження деяких понять рекреаційної сфери законодавчо, розроблення національних стандартів надання рекреаційно-туристичних послуг, узгодження їх з міжнародними стандартами. Запропоновано заходи для покращення інституційного середовища держави з метою підвищення конкурентоспроможності національного рекреаційно-туристичного продукту-послуги.

1. Поворозник В.О. (2006) Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / В.О. Поворозник – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. - 19 с. 2. Гриценко А. (2005) Наука и искусство институционального строительства / А. Гриценко // Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали наукового симпозіуму. – Х.: ХНУ. – С. 21. 3. Оліховська М.В. (2012) Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М.В. Оліховська. – Львів. – 20 с. 4. Мальська М.П. (2015) Туристичний бізнес: теорія і практика // available at: https://westudents.com.ua/glavy/93657-13-turizm-yak-galuz-ndustr.html. 5. Русановська Н.О. (2005) Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі екологічних прав громадян / Н.О. Русановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - № 63-64. – С. 102. 6. Яковенко И. М. (2004) Теоретико-методологические основы рекреационного природопользования (общественно-географическое исследование): дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02. Киев, 2004. 454 с. 7. Яцук Н. В. (2009) Поняття державного регулювання сфери рекреації / Н.В. Яцук // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". - Серія: Державне управління. - №3 // available at: http://tourlib.net/statti_ukr/yacuk.htm. 8. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. N 5205-VI // available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17. 9. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» від 14.08.2013 р. № 843-р. // available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80?nreg=843-2013-%F0&find=1&text=%B3%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%B3%E9%ED%E0+%E4%B3%FF%EB%FC%ED%B3%F1%F2%FC#n7. 10. Закон Республіки Польща «Про фізичну культуру» від 18.01.1996 р. № 25 // available at: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960250113. 11. Програма Міністерства спорту і туризму Республіки Польща «Програма розвитку спорту до 2020р.» від 06.07.2015 р. // available at: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/inne-dokumenty-rzadowe/1570,Program-Rozwoju-Sportu-do-roku-2020.html. 12. Інфографіка: Спорт і рекреація у 2016 р. / Головне Управління Статистики Польщі // available at: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-sport-i-.... 13. Hanmer L. F., Brunner A. H. (1915) Recreation Legislation. The Department of Recreation, Russell Sage Foundation, NY // available at: https://www.russellsage.org/sites/default/files/Hanmer_Recreation%20Legislation_0.pdf. 14. Recreation.gov – Офіційний сайт USA.gov // available at: http://www.Recreation.gov. 15. Walls M. (2009) Parks and Recreation in the United States: Local Park Systems // available at: https://www.rff.org/publications/issue-briefs/parks-and-recreation-in-the-united-states-local-park-systems/. 16. Recreational Use Statutes // available at: https://premisesliability.uslegal.com/recreational-use-statutes/. 17. Statutes and Regulations // available at: https://www.princeedwardisland.ca/en/legislation/all/all/a. 18. Recreation Loan [Agriculture] Law and Legal Definition. // available at: https://definitions.uslegal.com/r/recreation-loan-agriculture/. 19. Government of Canada. Statistics Canada. Amusement and recreation, summary statistics // available at: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2110005701. 20. Australian Govermnment. Department of the Environment and Energy Heritage Australian Govermnment Recreational Activities // available at: http://www.environment.gov.au/heritage. 21. Ministry of Climate and Environment. Outdoor Recreation Act // available at: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/outdoor-recreation-act/id172932/. 22. UK legislation. The National Archives // available at: https://www.legislation.gov.uk/all?title=recreation. 23. Outdoor recreation in American life: a national assessment of demand and supply trends. // available at: https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/20814. 24. Queensland Recreation Centres // available at: https://www.qld.gov.au/recreation/activities/areas-facilities/centres. 25. The City of Toronto. Recreation // available at: https://www.toronto.ca/explore-enjoy/recreation/. 26. Горелова А. Рекреационная модель организации досуга за рубежом / А. Горелова, К. Ильина // available at: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/6-visheslovatskie-chtenia/gorelova.pdf. 27. Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 р. № 1001 // available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF. 28. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний комітет України по туризму» від 12.08.1993 р. №625 // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/625-93-%D0%BF. 29. Закон України «Про туризм» ред. від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/ed19950915. 30. Закон України «Про туризм» ред. від 11.02.2015 р. № 324/95-ВР // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/ed20150211. 31. Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять // available at: https://recreation.ecotour.com.ua/article/125-2012-02-09-12-36-06. 32. Закон України «Про курорти» ред. від 04.11.2018 р. № 2026-ІІІ // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2026-14. 33. Постанова КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 10.09.2014р. №442 // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF. 34. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ред. від 19.04.2018 р. № 2456-ХІІ // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12. 35. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» від 22.06.2009р. №330 // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09. 36. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» ред. від 26.02.2010 р. № 1524-2006-п // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1524-2006-%D0%BF. 37. Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування / О.Шмигова // Екологічне право // available at: http://vuzlib.com/content/view/1193/34/. 38. Земельний кодекс України : Закон України від 07.02.2019 р. №2768-ІІІ // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page. 39. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 19.04.2018 р. № 2456-ХІІ // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12. 40. Постанова КМУ «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» від 29.04.2002 р. №583 // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-%D0%BF. 41. Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» від 16.03.2017 № 168-р. // available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80.