ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Chernyavska O.I.

SHEE «Vadуm Hetman Kyiv National Economic University»

Досліджено економічні та інституційні механізми, які сприяють розвитку сфери науки, техніки та інновацій. Також визначено роль міжнародних інституцій ООН у сучасних процесах техноглобалізму та головну увагу зосереджено на необхідності перегляду деяких інституційних та регуляторних функцій ООН. Автором виявлено суперечливий характер наслідків техноглобалізму на сучасному етапі розвитку світового господарства.

1. Роциос Л., Сикора В. Д. Глобализация технологии и национальные системы инноваций. – К., 1995, с. 52. 2. Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І. та ін. Світова економіка: Підручник  – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 582 3. Ostry S., Nelson R. Techno-Nationalism and Techno-Globalism: Conflict and Cooperation (Washington, DC: Brookings Institution, 1995). – p. 132.  4. Archibugi D. and Michie J. // The globalisation of technology: a new taxonomy // Cambridge Journal of Economics, 1995, Vol. 19 (1). – P. 121–140. 5. Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 733 6. Реформа ООН: Момент истины для ООН / Кофи Аннан. – 2006. – 14 черв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/ 06/14/107956.