бізнес-послуги

Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування

Розглянуто трактування поняття «наукомісткі послуги» вітчизняними та іноземними спеціалістами. Уточнено зміст категорії. Досліджено дані щодо експорту наукомістких послуг України та країн G7 упродовж останніх років. Здійснено аналіз та порівняння структурних часток наукомістких послуг у загальному експорті країни. Досліджено дані щодо чисельності зайнятих у сфері наукомістких послуг. Результатом аналізу стало формування шляхів нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною.

ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПОСЛУГИ В ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ

Важливим проявом змін, що відбуваються в сучасному секторі послуг, є зростання значення бізнес-послуг. Їхній розвиток пов’язаний з усе складнsiим перебігом економічних процесів і зростаючою конкуренцією. В умовах швидкоплинного ринку, інтенсивного технічного прогресу, поглибленого поділу праці та похідної з нього спеціалізації більшості економічних суб’єктів, особливо в секторі МСП, є несамодостатніми та повинні використовувати спеціальні послуги.