Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування

2021;
: cc. 231 - 239
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто трактування поняття «наукомісткі послуги» вітчизняними та іноземними спеціалістами. Уточнено зміст категорії. Досліджено дані щодо експорту наукомістких послуг України та країн G7 упродовж останніх років. Здійснено аналіз та порівняння структурних часток наукомістких послуг у загальному експорті країни. Досліджено дані щодо чисельності зайнятих у сфері наукомістких послуг. Результатом аналізу стало формування шляхів нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною. Доцільний аналіз даних, пов’язаних із експортом наукомістких послуг, дозволив оцінити перспективи нарощування експорту та ймовірні шляхи досягнення цього.

 1. Алавердян Л. М., Романенко О. В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з  іншими країнами світу. Ефективна економіка.  2019.  № 4.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005.
 2. Васильєв О. Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. 2011. Вип. 1(66). С. 209–227.
 3. Геєць В. М., Семіноженко В. П. Інноваційні перспективи України. Харків: Константа, 2006. 272 с.
 4. Завербний А. С., Ільницький В. С. Вплив організаційних структур управління на ефективність використання гнучких методологій управління проєктами при виробництві технологічних продуктів. Електронне наукове фахове видання з економічних наук “Modern Economics”. 2020. № 23. С. 69–73. URL: https://modecon.mnau.edu.ua.
 5. Зовнішня торгівля України:  ХХІ  століття:  монографія  /  А. А.  Мазаракі,  Т. М.  Мельник, Н. О. Іксарова [та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. 600 с.
 6. Розвиток  суспільства:  монографія  /  Е.  Афонін,  Ю.  Бажал,  В.  Бакуменко  та  ін.;  за  заг.  ред. І. Розпутенка, Б. Лессера. Київ: К.І.С., 2004. 340 с.
 7. Приварникова І.Ю., Костюченко М. К. Розвиток сектору високих технологій економіки України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 45–52.
 8. Саліхова О. Б. Імпорт високотехнологічних товарів в Україну та його визначальні детермінанти. Наука та наукознавство. 2012. № 4. C. 40–56.
 9. Солошенко В. В. Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. Слов’янський вісник: зб. наук. пр. Серія “Історичні та політичні науки”. Рівне: РІС КСУ, 2011. Вип. 11. С. 118–121.
 10. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: Феникс, 2006. 560 с.
 11. Стан  науково-інноваційної  діяльності  в  Україні  у  2020  році:  науковоаналітична  записка /Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, Т. К. Кваша та ін. Київ: УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.
 12. Якубовський М. М. Реструктуризація промисловості як засіб подолання імпортної залежності економіки України. Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. пр. ДУ “Інститут економіки та прогнозування  НАН України”. URL: http://www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/NacGosp/index.html        http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2011/Yakubovskiy.pdf.
 13. Яо Ф. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”. 2006. № 85. С. 50– 51.
 14. OECD.            Innovation            and           Knowledge-Intensive                Service            Activities.             URL: https://www.oecd.org/sti/inno/innovationandknowledge-intensiveserviceactivities.htm.
 15. Eurostat. Glossary: Knowledge-intensive services (KIS). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS).
 16. VOXeu.       Growing        knowledge-intensive           business       services       and     regional       disparity.       URL: https://voxeu.org/article/growing-knowledge-intensive-business-services-and-regional-disparity.
 17. The               World                Bank.               World                Development                 Indicators.                URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=BX.GSR.CCIS.CD&country=#.
 18. Nation     Master.    Top         Countries in             Exports    of            ICT         Services.  URL: https://www.nationmaster.com/nmx/ranking/exports-of-ict-services.