менеджер

Управління професійним становленням майбутнього менеджера на початковому етапі університетської освіти

У статті здійснено аналіз структури процесу професійного становлення майбутніх менеджерів, визначено складові характеристик майбутнього фахівця, що забезпечують ефективне управління професійним становленням. Схарактеризовано зміст навчальної дисципліни «Університетська освіта та академічне письмо» як важливої складової управлінського процесу професійного становлення майбутніх менеджерів. На основі аналізу літературних джерел визначено критерії професійного становлення студента.

Емоційний інтелект в системі управління персоналом: структура та проблеми оцінювання

Обґрунтовано зростання прийнятності емоційного інтелекту як основного фактора оцінювання особистості та ефективного управління людськими ресурсами. Емоційний інтелект як здатність розвивати потенціал, співпереживати, співпрацювати, мотивувати та розвивати інших не можна відокремити від системи ефективної діяльності та управління людськими ресурсами. Людська особистість має вирішальне значення для організаційного керівництва та визначення успіхів з погляду викликів і можливостей, а також налагодження як міжнаціональних, так і двосторонніх відносин.

Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників

Узагальнюючи означення поняття «навички» із оглянутих літературних джерел визна- чаємо, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які людина отримала протягом життя.

Для покращення навичок потрібно вибирати певні інструменти (тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо). Важливе значення у виборі інструментів і досягненні результатів мають особистісні якості та установки молоді.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.