формотворення

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ В ПУБЛІКАЦІЯХ ТА ПЕРІОДИЦІ

У статті проаналізовані нами дослідження і публікації з тематики храмової архітектури, які акцентують свою увагу на розплануальних, обсягово-просторових особливостях, традиціях формування та розвитку дерев'яної та мурованої архітектури церков, як також світла, кольору, матеріалу, композиційних прийомів та символізму у формотворчому баченні розвитку українського храмобудування. Розглядається архітектура простору церковних будівель як категорію форми, що творить тектонічну та об'ємно-розпланувальну структуру в храмобудуванні.

ХРАМ ЯК МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ У СИМВОЛЬНО-ОБРАЗНОМУ ТА АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОМУ АСПЕКТАХ

Висвітленоособливості моделювання структури храмового простору із урахуванням символьно- образного та архітектурно-просторового їх втілення у церковних будівлях Візантії та України-Руси. Сакралізація простору та місця через проявлений феномен їх освячення твориться образом та формою храмового об’єкта. Розглянуто простір як головний компонент формування храмової структури і як місце проявлення їхньої сакральної сутності.

СТРУКТУРА СИМВОЛУ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЧИННИК САКРАЛЬНОСТІ В ХРАМОБУДУВАННІ

В статті зроблена спроба розкриття структури символу у його образі та геометричній  формі як вираження сакральної сутності у храмобудуванні. Вона виявляється через ідею-образ, функціональне-змістове наповнення та певне знаково-символьне проявлення у просторі храмових обсягів святині. Оскільки символ у своєму практичному застосуванні виховує у будівничого чутливість до формальної досконалості, гармонії та естетики змісту і сакральної заангажованості, то саме у знаково-символьному вираженні виявляється сакральна сутність храмових будівель.

Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження

У дослідженні розглянуто чинники традиції та новаторства в архітектурі української церкви. Вони слугують підґрунтям для виявлення, усвідомлення та ідентифікації феномену національної ідентичності у формотворенні образу українського храму-церкви як взірця творчої думки і спадщини українців.