computer science

Формування захисних зображень на основі фрактальної геометрії

Розглянуто застосування фрактальної геометрії для захисту зображень. Рекоменду- ється метод, який призначений для побудови зображення за допомогою кривої Гільберта та інших фракталів. На основі цього методу розроблено відповідне програмне забезпечення.

We consider the application of fractal geometry to protect the images. We advise the method that is for constructing images using Hilbert curve and other fractals. Basing on this methods, there was developed appropriate software.

ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ВПОРЯДКОВУВАННЯ В ДИСКРЕТНІЙ МАТЕМАТИЦІ ТА ІНФОРМАТИЦІ

Досліджено наявні засоби впорядкувань й впорядковувань в деяких важливих розділах дискретної математики та інформатики, а саме: в теорії множин, класичній математичній логіці, теорії доведень (доказів), теорії графів, методі Поста, системі алгоритмічних алгебр, алгоритмічних мовах об'єктного і асемблерного програмування. Наведено де­кар­тів добуток множин, впорядковані пари і впорядковані n-ки, опис засобами теорії множин впорядкованої пари, які виконані Вінером, Хаусдорфом і Куратовським. Описано вимоги до відношень, якими впорядковуються множини.

Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика”

Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета.

Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики

Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань.