ранжування

Бенчмаркінг розвитку ринкової інфраструктури: регіональний аспект

Розроблено методологію бенчмаркінгового дослідження рівня розвитку ринкової інфраструктури в Україні в регіональному розрізі. В якості показників для порівняння обрано кількість активних підприємств у секторах, що становлять ринкову інфраструктуру. Обґрунтовано доцільність стандартизації вихідних даних за методом стандартного відхилення від середнього (Z-показник). Агрегування стандартизованих даних здійснено за методом середньої арифметичної простої. Агреговані дані оцінено двома методами: ражируванням та групуванням з нерівними інтервалами.

Інформаційний сервіс рейтингування комерційного контенту

Подано результати критичного аналізу чотирьох методів оцінювання рейтингу комерційного контенту інтернет-сервісу, а саме: “Просто плюс”; “Плюс/Мінус”; “Зірковий”; “Комбінований”. Підґрунтям розроблення моделі інформаційного сервісу обрано метод “Зірковий”, адже він надає розгорнуту оцінку із фіксованою шкалою значень. Побудовано та оптимізовано математичне забезпечення “Зіркового” методу для обчислення рейтингу контенту, в основі якого формула середнього арифметичного зваженого з врахуванням середньої кількості голосів та середнього рейтингу усіх електронних документів.

Квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг (оглядова стаття)

У статті розглядаються основні квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг. Враховуючи основні історичні етапи розвитку ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг, базуючись на порівняльному методі, окреслюються основні особливості розуміння функціонування окремих аспектів системи стримувань і противаг за допомогою використання математичних методів.