Бенчмаркінг розвитку ринкової інфраструктури: регіональний аспект

Authors: 

В. Ясенецький

Розроблено методологію бенчмаркінгового дослідження рівня розвитку ринкової інфраструктури в Україні в регіональному розрізі. В якості показників для порівняння обрано кількість активних підприємств у секторах, що становлять ринкову інфраструктуру. Обґрунтовано доцільність стандартизації вихідних даних за методом стандартного відхилення від середнього (Z-показник). Агрегування стандартизованих даних здійснено за методом середньої арифметичної простої. Агреговані дані оцінено двома методами: ражируванням та групуванням з нерівними інтервалами. За результатами проведеного дослідження виявлено регіони-лідери за рівнем розвитку ринкової інфраструктури та регіони, які найменш нею забезпечені. Рекомендовано здійснювати заходи державної підтримки розвитку регіонів, які потрапили в групу з найнижчим рівнем розвитку ринкової інфраструктури.

 1. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Текст] : навч. посіб. / К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект «Розбудова спроможності до економічно обгрунт. планування розвитку обл. і міст України». — К. : К.І.С., 2014. — С. 11.
 2. Бутирська І. В. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / І. В. Бутирська. — Львів : [б. в.], 2005. — 20 с.
 3. Матвіїшин Є. Г. Порівняння економічного розвитку регіонів України на основі бенчмаркінгу (на прикладі Львівської області) / Є. Г. Матвіїшин // Вісник Одеського національного університету. Економіка [Електронний ресурс]. — 2013. — Т. 18. — Вип. 3(2). — С. 123–127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Vonu_econ_2013_18_3(2) 32.pdf.
 4. Матвіїшин Є. Г. Теоретичні та прикладні засади стратегічного управління економічними процесами на регіональному рівні [Текст] : монографія / Є. Г. Матвіїшин ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 295 с.
 5. Теоретико-методологічні та практичні аспекти організації діяльності органів місцевої влади у сфері надання послуг [Текст] : наук. розроб. / О. І. Васильєва, О. С. Ігнатенко, Н. В. Васильєва [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, О. С. Ігнатенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. — К. : НАДУ, 2013. — 51 с.
 6. Матвіїшин Є. Г. Порівняння економічного розвитку регіонів України на основі бенчмаркінгу... — С. 123.
 7. Бутирська І. В. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку...
 8. Там само. — С. 14.
 9. Кількість активних підприємств за регіонами України та видами економічної діяльності (станом на 15 листопада 2012 р. та 15 листопада 2013 р.) [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
 10. Handbook on Geographic Information Systems and Digital Mapping, Studies in Methods [Text] / United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. — N.-Y. : [s. n.], 2000. — Р. 185. — (Series F, № 79).
 11. Кількість активних підприємств за регіонами України та видами економічної діяльності...
 12. Лафлер Бренда. Бенчмаркінг: ефективність українських міст і областей [Текст] : посібник / Бренда Лафлер ; Проект «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України». — К. : [б. в.], 2012. — 44 с.
 13. Measuring Human Development: A Primer / The United Nations Development Programme, The Human Development Report Office [Electronic resourse]. — Access mode : http://hdr.undp.org/en/humandev/learnmore/title,4182,en.html.