метод Бокса-Вілсона

Розроблення статистичної моделі для прогнозування виробництва метану з відходів активного мулу через спільне бродіння зі стічними водами виробництва оливкової олії та гноєм великої рогатої худоби за допомогою методології поверхні відгуку

У наш час зростання кількості населення, призводить до утворення великої кількості відходів біомаси внаслідок різноманітної людської, промислової та сільсь-когосподарської діяльності. Для регулювання відходів біомаси та пом'якшення величезного спектра шкоди навколишньому середовищу застосовують переважно анаеробне бродіння. Метою цієї статті є підвищення ефективності анаеробного бродіння багатокомпонентних субстратів з використанням суміші відходів активного мулу (ВАМ), стічних вод виробництва оливкової олії (СВВОО) і гною великої рогатої худоби (ГВРХ).

Видалення pb(ii) з водного розчину керамзіту, приготованого із суміші ісфаханського бентоніту та γ-оксиду алюмінію

Досліджено процес видалення свинцю з водних розчинів за допомогою нанокомпозитного абсорбенту бентоніт/$\gamma$-оксид алюмінію. Характеристику нового абсорбентупроведено з використанням рентгенівської дифрактометрії, Фур‘є спектороскопіїта скануючої електронної мікроскопії. Оптимізацію процесу проведено з використанням методології поверхні відгуку (RSM) та центрального композиційногоплану експерименту. Досліджено вплив початкової концентрації Pb(II), дози адсорбенту та композиційного відсотку на ступінь видалення Pb(II) та адсорбційну здатність.

Застосування методу крутого сходження для цементації міді металевими частинками алюмінію

За допомогою методу крутого сходження досліджено взаємний вплив концентрації міді, температури та тривалості процесу на ефективність цементації міді металевими частинками алюмінію. Встановлено, що ефективність цементації збільшується зі збільшенням початкової концентрації міді, температури і часу. Аналіз множинної регресії стосовно експериментальних даних показав взаємний вплив змінних процесу. Отримано поліноміальне рівняння другого порядку.

Використання методології поверхні відгуку як новітнього підходу до оптимізації вмісту фенолів та антиоксидантної активності плодів фінікової пальми

За допомогою факторного плану Бокса-Бенкена досліджено вплив трьох незалежних змінних – часу, температури та співвідношення розчинник-тверда речовина на очисну активність фенолів, флавоноїдів і 2,2-дифеніл-1-пірилгідразилу (DPPH) та зниження антиоксидантної активності йону міді (CUPRAC) метанольних екстрактів фінікових плодів. Аналіз поверхні відгуку показав, що оптимальні параметри ультразвукової екстракції, які максимізували відповіді, становили 30 хв, 298 K і 74,4 мл/г.

Емпірична модель для оптимізації екстракції олії дерева ші в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером

З використанням методу Бокса-Вілсона (МБВ) проведено оптимізацію виходу олії дерева ші, екстрагованого в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпелером, внаслідок зміни часу, температури та швидкості перемішування. Для досліджень застосовували гвинтовий імпелер, встановлений на швидкісному змішувачі Tecmix TM 1100. Для розроблення та оптимізації змінних процесу використана програма Minitab 16.1. Встановлено, що температура та швидкість мають значний вплив на вихід з p-значеннями 0,001 і 0,002, відповідно.