тверді розчини

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.

характер взаємодії та склоутворення в системі TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se

Характер взаємодії в системі TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se досліджено за допомогою диференційного термічного, рентгеноструктурного та мікроструктурного методів, а також внаслідок вимірювання мікротвердості та визначення густини. На основі одержаних результатів побудовано діаграму стану. Встановлено, що ділянка TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se частково є квазібінарною секцією четвертинної системи As, Tl//Se, Te. Показано, що за температури 548 K у системі утворюється одна конгруентноплавка сполука TlAs2Se2Te2.

Теоретичні аспекти механізму модифікування керамічних оксидних порошків технічного призначення

Наведено результати розроблення рідкофазових технологій високодисперсних керамічних оксидних порошків технічного призначення та способи їх модифікування. На основі фізико-хімічних методів досліджень здійснено аналіз різних за механізмами модифікуючих процесів. У складних оксидних порошках відбувається заміщення основних йонів легуючими з утворенням твердих розчинів. Модифікування ТіО2 Сульфуром дає змогу отримати порошок із поверхневим шаром, в якому Сульфур утворює хімічні звʼязки

Кристалічна структура змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho)

У роботі досліджено фазовий склад та кристалічну структуру нових змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho) отриманих методом твердофазного синтезу. Встановлено, що всі синтезовані зразки мають ромбічну структуру перовськіту типу GdFeO3.