адсорбент

Адсорбція іонів цинку та феруму з водного розчину з використанням відходів як адсорбенту

У цій роботі досліджено зменшення вмісту або вилучення іонів токсичних важких елементів, таких як ферум і цинк, з водних розчинів. Для вилучення іонів металів використано періодичний процес із використанням дешевого адсорбційного матеріалу, який називається ядром глоду. Також було вивчено вплив часу контакту, рН, концентрації іонів металів і дозування адсорбенту на відсоток видалення.

STUDY OF THE PROCESS OF ADSORPTION OF PETROLEUM PRODUCTS METHODS OF MULTIVARIATE CLUSTER ANALYSIS

The article is devoted to studying the process of adsorption of oil products using multivariate cluster analysis methods. The study solves the problem of environmental pollution with petroleum substances and the search for effective cleaning methods. The work aims to study the prospects of using synthetic zeolites to effectively purify industrial wastewater from oil products.

DYNAMICS OF CARBON DIOXIDE ADSORPTION BY CARBON NANOTUBES

This article is devoted to the study of the carbon dioxide adsorption process. The relevance of using carbon nanotubes for adsorbing carbon dioxide from industrial emissions is that carbon nanotubes have a high surface area and can effectively interact with carbon dioxide molecules. In addition, they have high mechanical strength and chemical resistance, which makes them attractive for industrial use. Carbon nanotubes have the potential to reduce carbon dioxide emissions and reduce the negative impact on the environment.

Видалення еріохрому чорного т і бенгальського рожевого з водних розчинів з використанням суміші біосорбентів

Адсорбцію барвників еріохрому чорного T (EЧT) та бенгальського рожевого (БР) з водних розчинів проведено з використанням суміші (50:50) недорогих біосорбентів – кожури картоплі та яєчної шкарлупи (М 50%). Кислотно-основним титруванням встановлений розподіл поверхневого заряду, а точка нульового заряду M 50% дорівнює 8,5. Характеристику адсорбентів визначено за допомогою Фур‘є-спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що M 50% переважно складається з кальциту та целюлози. Вивчено вплив різних робочих параметрів, таких як час контакту, pH, температура тощо.

Мікрокристалічна целюлоза з арахісової шкаралупи як потенціальний адсорбент кристалічного фіолетового і метиленового синього. кінетичні, ізотермічні та термодинамічні дослідження

Мікрокристалічну целюлозу одержано з арахісової шкаралупи. Проведено адсорбцію для видалення катіонних барвників: кристалічного фіолетового і метиленового синього. Встановлено, що процес відповідає моделі Ленгмюра. Позитивні величини ентальпії і негативні величини вільної енергії Гіббса вказують на ендотермічність процесу. Доведена висока адсорбційна здатність мікрокристалічної целюлози.

Удосконалення способу отримання адсорбентів із відходів агропромислового комплексу

Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, електростатичну сепарацію та стадію кавітації. За результатами експериментальних досліджень доведена доцільність застосування запропонованого адсорбенту в процесі очищення забруднених водних середовищ від жирів, фенолів, нафтопродуктів та йонів важких металів.

Інтенсифікація процесу висушування під час регенерації активованого вугілля

Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.

Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals

The process mechanism for sorption of strontium and cesium from liquid radioactive waste using modified bentonites from Yaziv sulfur deposit was investigated. The technique for predicting the intensity of the sorption process based on the comparison of experimental and calculated values of mass transfer coefficients was proposed. It was detected that the process of sorption extraction of strontium and cesium from liquid medium using modified clay minerals may be best described by a three-parameter model of the adsorption isotherms.