кремнезем

Комплексний підхід до розуміння механізму адсорбції амінокислот на неорганічних поверхнях: гліцин на кремнеземі

Досліджено адсорбцію гліцину на поверхні аморфного кремнезему з метою показати каталітичну активність поверхонь кремнезему щодо утворення пептидних зв’язків на пребіотичній землі. Наночастинки кремнезему були син-тезовані за допомогою мікрохвильового методу й охарак-теризовані СЕМ. Гліцин з водного розчину адсорбували на одержаних наночастинках, а адсорбційну поведінку характеризували за допомогою аналізів FTIR і ТГА. За концентрації гліцину 0,5 М і за pH=7 спостерігалася сприятлива адсорбція, яка підпорядковувалася моделі ізотерми Ленгмюра.

Характеристика каталізатора на основі біс(іміно)піридинового заліза для гетерогенної полімеризації етилену

Синтезовано та встановлено характеристики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно)піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана приводить до утворення активних сполук при гетерогенній полімеризації етилену. Відсутність замісників у орто-положенні фенильних кілець поблизу металу не компенсується стеричними перешкодами на поверхні кремнезему, негативно впливаючи на каталітичну активність і молярну масу отриманого полімеру.

Tвердий сульфат меламіну для синтезу основ шиффа

Одержано за кімнатної температури сульфат меламіну (Si-MelaSO4H) за реакцією меламіну, іммобілізованого на кремнеземі (Si-Mela) з 0,05 M сульфатною кислотою. За допомогою ТГА підтверджено, що термостабільність каталізатора може сягати 473 К. Наявність на ренгенограммі гострих піків або широких смуг свідчить про те, що поверхня є сумішшю кристалічної та некристалічної природи. Показано, що Si-MelaSO4H можна використовувати для синтезу основ Шиффа та його похідних. Встановлено оптимальні умови використання Si-MelaSO4H: маса каталізатора 0,25 г за 343 К протягом 9 год.