адвокатське самоврядування

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття

Шляхи удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні

Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних формадвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядуванняє чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної адвокатськоїкорпорації.

Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування

Ґрунтовно досліджено незалежність як домінанту адвокатського самоврядування. Актуалізується питання про місце та роль адвокатури у державі та суспільстві, ви- світлено сутнісну характеристику цього правозахисного інституту. Виокремлено струк- турні елементи, за допомогою яких забезпечується незалежність адвокатської діяльності. Проаналізовано проблеми реалізації принципу незалежності адвоката під час виконання його професійних обов’язків.

Адвокатологія як науково-теоретична основа розвитку адвoкатського самоврядування

У контексті адаптації національного законодавства до міжнародних норм права
адвокатура виконує роль своєрідного індикатора істинності практичної реалізації
законодавчих ініціатив. Появу нового терміна щодо визначення напряму наукових
досліджень з проблематики адвокатури слід сприймати похвально, оскільки відтоді
дефініції “адвокатологія” та “адвокатська діяльність” аналізуються як еквівалентні,
тотожні. Дискусійне тлумачення термінології адвокатології як у наукових розвідках, так