До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Markovych Kh.
"On question of functioning of advocatory self-government in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття
адвокатською діяльністю звільняє адвокатів від сплати щорічного внеску на період
зупинення такого права. Наголошено на проблемних аспектах забезпечення незалежності
адвокатури, що передусім стосується правовідносин між адвокатурою та державою.
Підкреслено важливість зміцнення довіри громадянського суспільства до надання
адвокатами кваліфікованої правової правої допомоги. Проаналізовано позиції науковців
щодо членства адвокатів у єдиній професійній організації – Національній асоціації
адвокатів України. Вважаємо, що для забезпечення адвокатського самоврядування та
незалежності інституту адвокатури членство у Національній асоціації адвокатів України є
необхідною умовою, оскільки самоврядування здатне забезпечити колективну незалежність членів адвокатської спільноти. Опрацьовано нову редакція Порядку підвищення
кваліфікації адвокатів України. Проведено порівняльний аналіз деяких видів підвищення
кваліфікації адвокатів та нотаріусів. Зроблено висновки про позитивні та негативі
сторони цієї редакції. Висловлені міркування щодо необхідності проведення заходів з
підвищення кваліфікації адвокатів, оскільки вони спрямовані на професійне зростання
адвоката, підвищення його компетенції, іміджу та професіоналізму. Дослідження дозволяє
зробити висновок, що інститут адвокатського самоврядування в Україні є доволі
розвиненим, а правові положення законодавства в цій сфері достатньо деталізовані.
Проте реалізація правових норм на практиці виявила, що система органів адвокатського
самоврядування має певні недоліки, а окремі норми законодавства потребують
вдосконалення.

1. Pro advokaturu i advokats’ku diial’nist’ : Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5076-VI [Advocacy and advocate’s activity: Law of Ukraine of 05.07.2012 No. 5076-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available athttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17[in Ukrainian]. 2. Slyva L. Attorney selfgovernment in Ukraine:problems and settlement prospects. Tsyvilistychna protsesual’na dumka [Civilistic procedural thought]. 2015. № 1. p. 102–107 [in Ukrainian]. 3. Polozhennia pro vnesky na zabezpechennia advokats’koho samovriaduvannia (nova redaktsiia) : Rishennia Rady advokativ Ukrainy vid 16.02.2013 № 72 [Regulation on contributions to the provision of advocate self-government (new version): Decision of the Bar Council of Ukraine of 16.02.2013 No. 72]. Available athttps://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.07.04-05... [in Ukrainian]. 4. Rabovsca S. Some issues of organizational principles of the advocacy in the Ukraine. Tsyvilistychna protsesual’na dumka [Civilistic procedural thought]. 2015. № 1. p. 98–102 [in Ukrainian]. 5. Bakaianova N. Prava advokativ iak chleniv iedynoi profesijnoi orhanizatsii[The rights of lawyers as members of a single professional organization]. Jurnaluljuridicnational: teoriesipractica. 2015. № 6. P. 53–56 [in Ukrainian]. 6. Statut Natsional’noi asotsiatsii advokativ Ukrainy : Rishennia Ustanovchoho z’izdu advokativ Ukrainy vid 17.11.2012 [Statute of the National Bar Association of Ukraine: Decision of the Constituent Congress of Advocates of Ukraine dated 17.11.2012].Available athttps://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_n... [in Ukrainian]. 7. Melikhova Yu. O. Osnovni problemy ta napriamy vdoskonalennia instytutu advokatury v Ukraini na suchasnomu etapi rozvytku [Main problems and directions of improvement of the Institute of Advocacy in Ukraine at the present stage of development]. Yevropejs’ki perspektyvy [European perspectives]. 2017. № 2. P. 159–164 [in Ukrainian].8. Poriadok pidvyschennia kvalifikatsii advokativ Ukrainy (nova redaktsiia) : Rishennia Rady advokativ Ukrainy vid 21.09.2019 № 111 [The order of advancement of lawyers of Ukraine (new edition): Decision of the Council of Advocates of Ukraine of 21.09.2019 No. 111]. Available athttps://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-09-21-porya... [in Ukrainian].9. Svitlo chy tin’: pro novyj Poriadok pidvyschennia kvalifikatsii advokativ [Light or Shadow: New Order of Advocacy]. Available athttps://yur-gazeta.com/golovna/svitlo-chi-tin-pro-noviy-poryadok-pidvish... advokativ.html[in Ukrainian].10. Pro zatverdzhennia Poriadku pidvyschennia kvalifikatsii notariusiv, konsul’tantiv derzhavnykh notarial’nykh kontor, derzhavnykh notarial’nykh arkhiviv, pomichnykiv pryvatnykh notariusiv : Nakaz Ministerstva iustytsii Ukrainy vid 28.08.2014 № 1422/5 [On approving the Procedure of training of notaries, consultants of state notary offices, state notary archives, assistants of private notaries: Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 28.08.2014 No. 1422/5] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-14 [in Ukrainian].