числове моделювання

Моделювання плоских випромінюючих стркутур, які складаються з дискретних елементів

Моделювання діаграм випромінювання (ДВ) плоских антенних ґраток проводиться на основі строгого електродинамічного розв’язку відповідної прямої задачі, що дозволяє отримати представлення ДВ у явній операторній формі. Система інтегральних рівнянь типу Галлена використовується для визначення розподілу струму в апертурах випромінювачів. Оптимальні коефіцієнти збудження в елементах ґратки визначаються шляхом мінімізації функціоналу, що представляє середньоквадратичне відхилення заданої та синтезованої амплітудних ДВ.

Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля

Для створення середовища із заданим коефіцієнтом заломлення пропонується поєднання асимптотичного підходу до розв’язання відповідної дифракційної задачі та числового розв’язування отриманих інтегральних рівнянь. Близький до заданого коефіцієнт заломлення формується за рахунок зміни електрофізичних і геометричних параметрів малих включень у задане середовище. Початкову дифракційну задачу розв’язано за припущення ka > , де a – розмір окремого включення, а d – відстань між ними. На поверхні малих включень задано граничні умови імпедансного типу.

Моделювання середовища із заданою магнітною проникністю на основі асимптотичного розв'язку задачі електромагнітного розсіяння

Розглядається задача розсіяння електромагнітних хвиль малими імпедансними тілами (включеннями), які поміщені у однорідне середовище, з метою формування середовища із заданою магнітною проникністю. Фізичні властивості включень описуються їх поверхневим імпедансом. Отримано граничне інтегральне рівняння для ефективного електромагнітного поля при a → 0 , де a – характерний розмір включень, а M ( ) a – кількість включень. Запропонований підхід дає змогу формувати середовище із заданою просторовою неоднорідністю. Наведено результати числового моделювання.