анкетування

Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень

Стаття присвячена проблемі забезпечення взаємовигідної співпраці між вантажовлас- никами та вантажоперевізниками у сфері залізничних перевезень в Україні. У дослідженні використано такі методи: монографічний, порівняння та систематизації, експертних оцінок. У результаті дослідження запропоновано формування інформаційної бази вантажовласників із проведенням їх анкетування щодо визначення ступеня задоволеності рівнем якості перевізної роботи операторів вантажних перевезень. Така діяльність сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів транспортних послуг.

СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ

У статті проаналізовано результати соціологічного опитування туристів з метою
виявлення їхнього ставлення до можливостей і перспектив розвитку містичного т уризму
на Львівщині. За допомогою методів описової (дескриптивної) статистики зведено та
проаналізовано відповіді респондентів. Сформовано профіль туриста Львівщини, який
цікавиться містичним туризмом, шляхом аналізу взаємозв’язків між різними змінними
за результатами соціологічного опитування з використанням методу біваріантного