межа виявлення

ДФТ дослідження деяких мідних комплексів та їх межа виявлення

Проведено теоретичне дослідження кореляції між низькою межею виявлення (LOD) методу адсорбційної вольтамперометрії (AdSV ) та енергією стабільності комплексів металічних елементів. За допомогою DFT-розрахунків досліджено комплексоутворення мікроелементів міді з використанням як хелатоутворюючих речовин трьох органічних молекул: морин, червоний пірогалол та тимолфталексон. Проведено квантово-хімічні розрахунки на рівні B3LYP/6-31G(d), реалізовані в програмному пакеті Gaussian 09.

Теоретичні дослідження деяких похідних тіосемікарбазиду з міддю з використанням теорії функціонала густини

Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені за допомогою адсорбційної інверсійної вольтамперометрії. Квантово-хімічні розрахунки виконані на базі 6-31G(d) у поєднанні з методом апроксимації локальної спінової щільності та реалізовані в пакеті програм Gaussian 09. Доведено наявність значної залежності між сумарною енергією комплексів міді та межею виявлення: чим стабільніший комплекс, тим нижча межа виявлення.

Встановлення допустимих меж для вилуговуваних мікродомішок кісткових замінників на основі гідроксиапатиту та β-трикальцій фосфату

Розробка біоматеріалів, компонентів медичних виробів, готових медичних виробів, а також тривимірних друкованих та регенеративних лікарських засобів регулюється різноманітними міжнародними та національними стандартами та рекомендаціями. Нормативна база регламентує, в першу чергу, безпечне використання нових синтезованих матеріалів, які є складовою медичних виробів та контактують с біологічними рідинами та тканинними структурами організму людини.