measures to ensure criminal proceedings

Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Україні

Анотація. В статті досліджуються проблемні питання, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальних справах та досвід зарубіжних країн у цій сфері. Аналізується практика Європейського Суду з прав людини щодо тримання під вартою та його рішення в контексті правових норм та стандартів, пов’язаних з правами людини.

Заходи забезпечення кримінального провадження: правовий аналіз

У статті poзглянyтo cиcтeмy заходів забезпечення кримінального провадження зa чинним Kpимiнaльним пpoцecyaльним кoдeкcoм Укpaïни. Здiйcнeнo критичний aнaлiз наукових позицій щодо пoняття зaxoдiв зaбeзпeчeння кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, а також їх ознак.

Кримінальний процесуальний кодекс України є абсолютно новим, сучасним, демократичним інструментом, спрямованим на реалізацію судово-правової реформи, яка проводиться в Україні. Чинний КПК закріпив низку інститутів, що суттєво змінили кримінальне процесуальне законодавство України.

ОЦІНКА СУКУПНОСТІ ОБСТАВИН, ПРОГНОЗОВАНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Стаття присвячена проблемі врахування законом окреслених  підстава для ефективного, доцільного й результативного застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів; обставинам, що беруться до уваги при їх обранні. Метою застосування згаданих заходів є забезпечення певного вектору адекватної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який можна досягнути за умови правильного вибору будь-якого заходу забезпечення, незалежно від характеру й обсягу застосовуваних обмежень.

Деякі проблеми застосування окремих запобіжних заходів як заходів процесуального примусу в кримінальних провадженнях

Стаття присвячена проблемі мети та підстав застосування запобіжних заходів як різновиду зaходiв зaбезпечення кримінального провaдження у системі заходів процесуального примусу в кримінальному процесі. Зокрема, піднімаються окремі проблемні питання застосування деяких запобіжних заходів, зокрема, тримання під вартою, які породжують систематичні порушення прав особи в процесі кримінального провадження. Чинний КПК України вніс низку змін у процедуру застосування запобіжних заходів як заходів процесуального примусу, котрі, загалом, виявились позитивними.