Difficult cases of use of computer terms in the genitive case second declension masculine

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено проблемам сучасної української термінології, зокрема розглянyто вживання закінчень родового відмінка в комп’ютерних термінах ІІ відміни чоловічого роду. Особливу увагу звернено на використання терміноодиниці макрос, щодо якої є сумніви у виборі флексі

Актуальним питанням сучасного українського правопису є складні випадки вживання закінчень -а (-я) та -у (-ю) родового відмінка однини термінів чоловічого роду ІІ другої відміни з нульовим закінченням. Суть проблеми насамперед полягає в складності, певній заплутаності, розмитості правил, що мотивують вживання певного закінчення. За чинним українським правописом [9], в якому численні винятки із правил проілюстровано переважно кількома прикладами без коментарів, іноді буває важко в конкретному випадку визначити флексію. Це зумовлено також екстралінгвальними втручаннями в систему української термінології за нашого часу: укладачі словників користуються російською мовою як посередницею, ігноруючи особливості української морфологічної норми.

Метою статті є розглянути складні випадки вживання флексій -а (-я) та -у (-ю) в деяких комп’ютерних терміноодиницях чоловічого роду ІІ другої відміни, оскільки процес унормування флексій -а (-я) та -у (-ю) в українській комп’ютерній термінології триває досі.

Актуальність дослідження полягає в потребі усталити та унормувати складні випадки вживання комп’ютерних термінів ІІ відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку, зважаючи на правила української мови.

До проблеми вживання й унормування закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни зверталися відомі мовознавці О. Синявський, С. Смаль-Стоцький, В. Юносова, М. Зубков, І. Ющук, О. Пономарів, Н. Лозова [6] та інші. Їхні дослідження виявляють, що впродовж розвитку української мови співвідношення між флексіями родового відмінка однини іменників чоловічого роду змінювалися. Давні літописи [7, С. 19–22] засвідчують, що закінчення -а (-я) переважало. Уже приблизно з ХV століття закінчення -у (-ю) починає активно витісняти флексію -а (-я). Наприкінці ХХ століття виникла нагальна потреба унормувати цю граматичну категорію.

У сучасному українському правописі існує загальна тенденція: іменники, що є назвами конкретних одиничних предметів, мають флексію -а (-я), іменники, що означають збірність або процесуальність, абстрактні поняття, мають флексію -у (-ю), дотримуючись цієї тенденції, комп’ютерні терміни поділяємо за групами:

терміни, що мають флексію -а(-я) в родовому відмінку однини ІІ відміни

●     назви осіб, звань, посад, персоніфіковані предмети та явища:

інженер(а)-системотехнік (-а)

Паскаль (-я)

тестер (-а)

●     назви чітко окреслених предметів:

веб-вузол (-вузла)

лазерний (-ого) диск (-а)

стовпець(-пця)

●     назви машин та їхніх деталей:

адаптер (-а)

банер (-а)

цифровий (-ого) перетворювач(-а)

●     назви одиниць виміру:

мегабайт (-а)

піксель (-я)

флоп (-а)

●     назви чужомовного походження на позначення елементів будови чого-небудь, конкретних предметів, символів, знаків, геометричних фігур та їхніх частин, програм:

акронім (-а)

кластер (-а)

програмний (-ого) модуль (-я)

терміни, що мають флексію -у(-ю) в родовому відмінку однини ІІ відміни

●     назви на означення сукупних (збірних) понять:

друк (-у)

інформаційний ресурс (-у)

формат (-у)

●     терміни чужомовного походження, що означають технічні процеси, частину площі тощо:

алгоритм (-у)

апгрейд (-у)

монтаж (-у)

●     назви дій, властивостей, станів, ознак, явищ, абстрактних понять:

діапазон (-у)

шаблон (-у)(зразок)

штучний (-ого) інтелект (-у)

●     більшість складних безсуфіксних слів та префіксальних (префіксоїдних) іменників (крім назв істот):

кеш (-у)

програмний (-ого) інтерфейс (-у)

тренінговий (-ого)центр (-у)

На прикладі терміноодиниці макрос, зробивши компонентний аналіз, визначимо, яку флексію потрібно вибрати -а () чи -у ().

Розгляньмо різні значення терміноодиниці макрос:

«Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання» [8]:

Макрос – інформ. 1. Засіб заміни однієї системи символів іншою 2. Послідовність команд, що запускається одним натисненням клавіші на клавіатурі або кнопки на екрані дисплея.

Вікіпедія трактує лексему макрос так: «у програмуванні макросом називають таку абстракцію, коли усі випадки появи у документі тексту, що відповідає шаблону, модифікуються за заданими правилами. Також назва «макрос» може вживатися у багатьох інших контекстах, як то клавіатурні макроси та мови макросів тощо. Більшість із таких контекстів безпосередньо пов’язана з тією самою концепцією – одна подана коротка команда або дія під час виконання розгортається у велику кількість інструкцій нижчого рівня абстракції» [3].

Макрос – деяка послідовність дій користувача прикладної програми, що записана у вигляді окремої процедури, яка може виконуватися автоматично як одна команда (Практикум з програмування на VBA) [5].

Макрос – збереження послідовності команд або натиснення клавіш для використання в майбутньому [2].

Maсro – 1) макрокоманда, макрос (від грецького macros – великий, довгий) послідовність команд і (або) натискань клавіш, що записує макрорегістратор під унікальним ім’ям; 2) макровизначення, блок команд, що асоціюється із певним унікальним ім’ям («Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування») [4].

Проаналізувавши лексичні значення терміноодиниці макрос, робимо висновок щодо значення:

  • термін іншомовного походження, що означає назву процесу, послідовність дій, команд, абстракцію, – відтак, утворюючи родовий відмінок однини, слід уживати флексію .
  • щодо морфемної будови, то в літературі із програмування та інформаційної технології терміноодиницею макрос послуговуються як синонімом до слова макрокоманда. Отже, в українській мові терміноодиницю  макрос утворено внаслідок усічення композита макрокоманда:

macrocomand → macros→ макрос.

Оскільки більшість безсуфіксних слів іменників чоловічого роду ІІ відміни мають у родовому відмінку однини закінчення  (крім назв істот), то логічним є використання флексії  для утворення родового відмінка однини терміноодиниці макрос.

Але в комп’ютерному дискурсі стикаємося з іншими визначеннями поняття макрос, наприклад: «макросом називають один із засобів спілкування чи зображення з написом чи без, що вирізняється здатністю точно відображати певні емоції. Часто таким зображенням підкріплюється висловлювання чи коментар» (Вікіпедія) [3].

Макрос – зображення, яке використовують для ілюстрації висловлення емоцій, додаючи до постів чи коментарів під час спілкування в мережі [1].

Макрос – кумедна картинка, що додається до повідомлення в мережі і призначена для наочного передавання емоційного навантаження чи власного ставлення. У широкому значенні будь-який контент, який виконує подібну функцію [1].

Проаналізувавши такі терміноїди, можна зробити висновок, що ці поняття мають спільну сему ‘зображення’, ‘картинка’, отже, це чітко окреслений предмет, відтак за правилами українського правопису, треба у такому значенні вживати в родовому відмінку ІІ відміни однини закінчення .

Як уже зазначено: для української мови характерною ознакою родового відмінка однини є варіантність форм, що зумовлено лексичним значенням слова, його морфемною будовою та наголосом. І це не розхитує мовної норми, попри намагання представників точних наук досягти повної однозначності в галузевих терміносистемах. З одного боку, варіантність свідчить про гнучкість, багатство лінгвальних виражально-зображальних засобів, дає можливість диференціювати значення комп’ютерних термінів, а також розпізнавати їхні відтінки, із другого – про незавершеність та безперервність процесу стандартизації української комп’ютерної термінології.

Отже, на основі пропонованого дослідження робимо висновок:

  • Залежно від значення слова простежуємо тенденцію мови закріпити за певними граматичними формами семантичні відтінки: 1) закінчення () в комп’ютерній термінології переважно мають терміни, що означають назви посад, професій, назви чітко окреслених предметів, назви машин і їхніх деталей, назви одиниць виміру, назви чужомовного походження на позначення елементів будови чого-небудь, символів, знаків, програм; 2) закінчення -у () мають терміни, що означають сукупні та збірні поняття; чужомовні терміни, що означають технічні процеси; назви абстрактних понять, дій, властивостей, станів, ознак тощо.
  • Упродовж останнього часу спостерігаємо розширення семантики окремих іменників, у тому числі термінів, що зумовлює варіантність закінчень родового відмінка однини ІІ відміни. Таке лексико-семантичне явище стосується також комп’ютерних термінів і вимагає подальшого дослідження.

1. Енциклопедія Драматика. – Режим доступу: http://dramatica.org.ua. 2. Personal web site of Andrew Pitonyak. – Режим доступу: http://www.pitonyak.org. 3. Вікіпедія : вільна енциклопедія – Режим доступу: wikipedia.org. 4. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. Вид. 1. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 552 с. 5. Каленюк П. І. Практикум з програмування на VBA. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Каленюк П. І., Обшта А. Ф., Гоблик Н. М., Клочко Н. Ф., Ментинський С. М. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005 – 207 с. 6. Лозова Н. Дзвона чи дзвону? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак. – К. : Наук. думка, 2007. – 168 с. 7. Зубков М. Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини ІІ відміни в родовому відмінку / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. – № 709. – С. 19–22. 8. С. Я. Єрмоленко. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. – Х. : Фоліо, 2006. – 623 с. 9. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

1. Енциклопедія Драматика. – Режим доступу: http://dramatica.org.ua. 2. Personal web site of Andrew Pitonyak. – Режим доступу: http://www.pitonyak.org. 3. Вікіпедія : вільна енциклопедія – Режим доступу: wikipedia.org. 4. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. Вид. 1. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 552 с. 5. Каленюк П. І. Практикум з програмування на VBA. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Каленюк П. І., Обшта А. Ф., Гоблик Н. М., Клочко Н. Ф., Ментинський С. М. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005 – 207 с. 6. Лозова Н. Дзвона чи дзвону? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку: Словник-довідник / Н. Є. Лозова, В. Б. Фридрак. – К. : Наук. думка, 2007. – 168 с. 7. Зубков М. Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини ІІ відміни в родовому відмінку / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. – № 709. – С. 19–22. 8. С. Я. Єрмоленко. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. – Х. : Фоліо, 2006. – 623 с. 9. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

Ментинська І.. Складні випадки вживання комп’ютерних термінів у родовому відмінку 2-ої відміни чоловічого роду / Ірина Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – № 765. – С. 63–66.