THE METHODOLOGY FOR DESIGN OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING OF MINING AND CHEMICAL ENTERPRISE IN THE LIQUIDATION

2017;
: cc. 215-220
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The impact of the mining and chemical enterprise on the state of pollution of the environment was assessed in the paper. The need to design an informational and analytical system for monitoring the territory of Rozdil state mining and chemical enterprise (SMCE) “Sirka” at the stage of the liquidation was proved. It was established that it is necessary to create an informational and analytical system of environmental monitoring, which will increase the ecological safety of the territory of the enterprise and the surrounding settlements.

[1] Ivanov Ye. A., Bilanyuk V. I., Problemy rekultyvaciyi i revitalizaciyi zemel, porushenykh girnychymy robotamy, Chetverta mizhnarodna naukovo-praktychna konferenciya “Nadrokorystuvannya v Ukraini. Perspektyvy investuvannya”, Truskavets, 6–10.11.2017, 257–265.

[2] Nadtochii P. P., Myslyva T. M., Okhorona ta ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv i rekultyvatsiia zemel: navch. posibn., Zhytomyr, 2007, 420 s.

[3] Schults D., Recultivation of mining waste dumps in the Ruhn Area, Germany, Water, air and soil pollution, 1996, Vol. 91, No. 2, 89–98.

[4] Ivanov Ye., Landshafty hirnychopromyslovykh terytorii, VTs LNU im. I. Franka, Lviv, 2007, 334 s.

[5] Pohrebennyk V., Dzhumelia E., Korostynska O., Mason A., Cygnar M., Technogenic pollution of soil due to mining and chemical enterprises, Conferences Proceeding. 16th International Multidisciplinary scientific Geoconferences & Expo SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 30 June – 06 July, 2016, 363–370.

[6] Samoilenko V.M., Osnovy heoinformatsiinykh system. Metodolohiia: Navchalnyi posibnyk, Nika-Tsentr, Kyiv, 2003, 276 s.

[7] Truskavetskyi S. R., Hichka M. M., Byndych T. Yu., Suchasnyi pohliad na informatsiine zabezpechennia gruntovoho monitorynhu, Visnyk ahrarnoi nauky, Kyiv, 2006, No. 4, 87–89.

[8] Medvedev V. V., Monytorynh pochv Ukrainy. Kontseptsyia. Ytohy. Zadachy, KP “Horodskaia typohrafyia”, Kharkiv, 2012, 536 s.

[9] Boholiubov V. M., Safranov T. A., Monitorynh dovkillia: pidruchnyk, Kherson, 2011, 530 s.

[10] Volodymyr Pohrebennyk, Elvira Dzhumelia, Evaluation of impact of mining and chemical enterprise on ecological state of the water environment. WATER SECURITY: Monograph, editors: prof. Olena Mitryasova, prof. Chad Staddon, Mukolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016, 155–169.

[11] Pohrebennyk V. D., Dzhumelia E. A., Informatsiinoanalitychna systema monitorynhu vodnykh obiektiv hirnycho-khimichnoho pidpryiemstva na stadii likvidatsii, VI Vseukrainskyi zizd ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu: Zbirnyk naukovykh prats, Vinnytsia, 20–22.09.2017, 175.

[12] Polozhennia pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillia. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.03.1998, No. 391.

[13] Bilous L. B., Chopyk Ya. O., Problemy monitorynhu vyrobnycho-ekolohichnykh terytorialnykh system hirnychoho pidpryiemstva, Nauk. Visn. UkrDLTU, No. 12, 2002, 164–175.

[14] Maryskevych O. H., Shpakivska I.M., Osoblyvosti formuvannia gruntovoho pokryvu na vidvalakh Rozdilskoho DHKhP “Sirka”, Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu, Lviv, 2001, No. 16, 147–152.

[15] Shkitsa L. Ye., Paliichuk O. V., Monitorynh terytorii hirnychodobuvnoho kompleksu pislia zavershennia ekspluatatsii rodovyshcha, Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannia, 2010, No. 1, 70–73.

[16] Pliatsuk L. D., Trunova I. O., Vaskin R. A., Modeliuvannia ta prohnozuvannia tekhnohennoho zabrudnennia gruntiv raionu vidvalu fosfohipsu, Ekolohichna bezpeka, Visnyk KDPU, No. 6 (41), Vol. 1, 2006, 123–126.